730 Javno naročanje

730 Javno naročanje

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Maja Klun, dr. Iztok Rakar

 

1. Cilji in kompetence

Študent

 • poišče ključne elemente javnega naročanja
 • utemelji javno naročanje tako s pravnega kot ekonomskega vidika,
 • analizira pomen javnega naročanja za učinkovitost in uspešnost javnih financ,
 • poišče podobnosti in razlike postopkov javnega naročanja znotraj EU,
 • preizkusi pripravo javnega razpisa in izbor ponudnika.

Kompetence

 • sposobnost kritične presoje in reševanja problemov s področja javnega naročanja
 • spoštovanje etičnih načel
 • sposobnost sodelovanja z vsemi deležniki
 • kritično ovrednotenje obstoječih postopkov javnega naročanja
 • sposobnost določanja osnovnih ekonomskih meril v postopku javnega naročanja
 • sposobnost zbiranja in interpretiranja ustreznih podatkov za oblikovanje predlogov in tehtanje odločitev, vključno s kritično presojo dogajanj v praksi.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev pojmov javnega naročanja
 • Temeljna načela javnega naročanja
 • Pravna ureditev postopka oddaje javnih naročil
 • Gospodarnost in učinkovitost porabe javnih sredstev
 • Zagotavljanje konkurence med ponudniki
 • Določitev meril za izbiro ponudnika (ekonomski vidik)
 • Določanje tveganj
 • Vloga javnih naročil v javno-zasebnem partnerstvu

3. Temeljna literatura in viri

 • Mužina A., Vesel T. (2007). Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) s pojasnili členov, pravom EU in pravno prakso. Nebra, Ljubljana (izbrana poglavja, skupaj 100 od 365 strani).
 • Arrowsmith, S. (2007). The law of public and utilities procurement (2nd ed., reprinted). Sweet & Maxwell, London (izbrana poglavja, skupaj 100 od 1547 strani).
 • Bovis, C. (2007). EU public procurement law. E. Elgar, Cheltenham Northampton. (izbrana poglavja, skupaj 40 od 488 strani).
 • Bungenberg, M. (2007). Vergaberecht im Wettbewerb der Systeme: Eine rechtsebenenübergreifende Analyse des Vergaberechts. Mohr Siebeck, Tubingen. (izbrana poglavja, skupaj 60 od 376 strani).
 • Thai, K. V. (2009). International handbook of public procurement. CRC Press, Boca Raton. (izbrana poglavja, skupaj 200 od 802 str.)

4. Predvideni študijski rezultati

 • Študent bo zmožen razumeti pojme, zakonitost, teorijo, pojave, procese, relacije in postopke javnega naročanja s pravnega in ekonomskega vidika
 • študent bo poznal temeljne zakonitosti javnih naročil in pravnega urejanja postopkov
 • študent bo zmožen rešiti vprašanja s področja javnih razpisov in javnega naročanja

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • projektno delo
 • skupinska predstavitev
 • študija primera
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit (lahko se opravi z dvema kolokvijema) (100 %)