729 Javne službe

729 Javne službe

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Cilji in kompetence

Cilj predmeta:

 • Študent pozna in razume področje prava javnih služb, ki je za bodoče upravne delavce izjemnega pomena, saj se vse večji del javne in državne uprave prenaša iz državne uprave v ožjem smislu na različne kvazivladne organizacije in zasebne subjekte.
 • Študent zna osnove o institucijah in instrumentih javnih služb, kar dopolni s preučevanjem konkretnih področij in primerov.

Kompetence:

 • Razumevanje delovanja javnih služb
 • Razumevanje pravne ureditve in institucionalnega okvirja javnih služb
 • kritično vrednotenje pozitivno pravne ureditve tega področja

2. Vsebina predmeta

 • Uvodno o javnih službah (zgodovina, koncepti, teorije);
 • Temelji elementi (»Rolandovi zakoni«) pravnega režima javnih služb;
 • EU in liberalizacija javnih služb;
 • Pojem teh služb in njih upravljanje;
 • Oblike izvajanja gospodarskih javnih služb;
 • Javno podjetje;
 • Koncesija;
 • Druge javne službe;
 • Pravo EU in javne službe: primer telekomunikacij in energetike;
 • Pravna ureditev šolstva in pomen bolonjske reforme;
 • Zdravstvo: Evropeizacija zdravstva?
 • Zaključek: javne službe, trg in regulacija

3. Temeljna literatura in viri

 • M.Krajewski, U.Neergaard, J.van de Groonden, eds., The Changing Legal Framework for Sevices of General Interest In Europe: Between Competition and Solidarity (T.M.C.Asser Press, 2009), str.1-267.
 • E. Szyszczak, The Regulation of the State in Competitive Markets in the EU, Oxford 2007, 1, 4, 5, 7, poglavje (150 strani)
 • T.Prosser, The Limits of Competition Law: Markets and Public Service, Oxford 2005, 1,2, 6, 7, 8 in 10 poglavje ( 129 strani)
 • B. Brezovnik, Izvajanje javnih služb in javno-zasebno partnerstvo (Lex Localis, 2008), str.1-248.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent spozna pravne in širše družbene komponente pravne ureditve in delovanja javnih služb.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit (100 %)