728 Javna pooblastila

728 Javna pooblastila

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • spozna javno pooblastilo kot sociloški, upravni in pravni pojav
 • razčleni elemente javnega pooblastila
 • analizira pravno ureditev elementov javnih pooblastil v Sloveniji
 • spozna ureditev javnih pooblastil v drugih državah
 • poišče podobnosti in razlike z drugimi oblikami prenosa izvajanja javnih nalog na druge subjekte
 • uporabi teoretično znanje za izvedbo prenosa javnih pooblastil v praksi

Predmetno specifične kompetence:
Študent:

 • razume javno pooblastilo kot sociloški, upravni in pravni pojav
 • razume elemente javnega pooblastila in njihovo pravno ureditev tako v Sloveniji kot primerjalno
 • oči javno pooblastilo od drugih sorodnih pojavov
 • zbira in interpretira ustrezne podatke za oblikovanje predlogov in tehtanje odločitev, vključno s kritično presojo dogajanj v praksi
 • analizira in reši lažje primere iz prakse

2. Vsebina predmeta

 • Pomen in vloga javnega pooblastila v družbenem razvoju
 • Razvoj javnega pooblastila   
 • Javno pooblastilo v Jugoslaviji
 • Primerjalni pregled javnega pooblastila v nekaterih državah (VB, Nemčija, Francija, …)
 • Pravna ureditev javnega pooblastila
 • Podelitev javnega pooblastila - razlogi, način in postopek
 • Predmet javnega pooblastila - vrste, obseg in vsebina nalog
 • Oblike javnih pooblastil - izdajanje splošnih in posamičnih upravnih aktov in opravljanje materialnih dejanj
 • Subjekti - status nosilcev javnih pooblastil in njihova razmerja do države in uporabnikov
 • Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil, spremljanje stanja in odgovornost
 • Razmejitev javnega pooblastila od drugih oblik vključevanja nedržavnih subjektov v izvajanje javnih nalog
 • Paradigmatski primeri izvajanja javnega pooblastila

3. Temeljna literatura in viri

 • KOVAČ, Polonca (2006). Pravni in sociološki vidiki javnih pooblastil. Fakulteta za upravo (Upravna misel), Ljubljana (396 str.).
 • RAKAR, Iztok (2006). Prenos upravnih nalog na pravne subjekte zasebnega prava v nemški pravni teoriji, zakonodaji in sodni praksi. Javna uprava, let. 42, št. 1, str. 72-94.
 • KOVAČ, Polonca (2007). Legality of general acts for the implementation of public authorities in Slovenia. Slovenian law review, Vol. 4, No. 1/2, str. 119-147.
 • OECD (2002). Distributed Public Governance – Agencies, Authorities and Other Government Bodies. Pariz (cca 10 od skupaj 278 str.).
 • PIRNAT, R. et al. (2004). Komentar zakonov s področja uprave. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana (skupaj cca 50 strani).

4. Predvideni študijski rezultati

 • študent bo zmožen razumeti pojme, zakonitost, teorijo, pojave, procese, relacije in postopke v zvezi s podeljevanjem javnih pooblastil
 • študent bo poznal temeljne zakonitosti javnih pooblastil in njihovega pravnega urejanja
 • študent bo zmožen rešiti praktična vprašanja s področja javnih pooblastil

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja
 • vaje
 • e-učenje
 • študija primera
 • debata
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

Pisni ali ustni izpit (100 %)