726 Informacijska varnostna politika

726 Informacijska varnostna politika

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Bojan Peček

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • Študent razume področja upravljanja z informacijskimi varnostnimi politikami
 • Študent oblikuje varnostno politiko na osebni ravni
 • Študent sodeluje pri oblikovanju strateške varnostne politike na nivoju celotne organizacije.

Kompetence:

 • Študent je sposoben kreirati in organizirati varnostno politiko
 • Je sposoben ovrednotiti praktične dosežke na področju varnostne politike
 • Je sposoben prenašati praktične dosežke v lastno okolje
 • Je sposoben komunicirati s specialisti za informacijsko komunikacijsko tehnologijo na tem področju
 • Zna povezovati širše znanje v realizacijo varnega okolja

2. Vsebina predmeta

 • Vsebinska opredelitev področja (vrste varovanja, dostopnost podatkov in sistemov,  področja, posledice)
 • Zagotavljanje varnosti podatkov in omrežij na ravni EU (pravne osnove,  standardizacija,  institucionalna ureditev)
 • Pravne osnove varnostnih politik (zakonodajni okvir, vidik organizacije in delovanja uprave, vidik delovnih razmerij, postopkovni vidik, materialno-pravni predpisi, priporočila)
 • Standardizacija na področju varnostnih politik
 • Celovit sistem varovanja podatkov, informacijskih sistemov in storitev.
 • Politika varovanja osebnih podatkov kot osnova sodobne družbe
 • Razvoj, uvajanje, vzdrževanje in upravljanje varnostnih politik
 • Obravnava posameznih področij in varnostnih politik, ki so v upravi posebnega pomena
 • Upravljanje s tveganji
 • Sistem notranjega in zunanjega nadzora

3. Temeljna literatura in viri

 • Thomas R. Peltier, Information Security Policies and Procedures: A Practitioner's Reference, Second Edition (Hardcover), Auerbach Publications, 2004
 • Scott Barman, Writing Information Security Policies (Landmark), NewRiders, 2001
 • Timothy P. Layton, Information Security: Design, Implementation, Measurement, and Compliance, Auerbach Publications, 2006
 • Berčič Boštjan Skladnost varnostnih politik z zakonodajo, Infosec 2003, Nova Gorica
 • Vzorci varnostnih politik, elektronski vir,  CD-ROM, monografska publikacija, Housing, 2008

4. Predvideni študijski rezultati

 • Zavedanje tveganj in groženj delovnemu mestu na področju informacijske varnostne politike
 • Zmožnost prepoznavanja standardov, ki oblikujejo informacijsko varnostno politiko
 • Študent je zmožen oblikovanja varnostne politike
 • Je usposobljen za sodelovanje v skupini za izboljševanje varnostne politike
 • Znanje vrednotenja dosežkov varnostnih politik

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Študija primera
 • Seminarska naloga
 • Predstavitev

6. Načini ocenjevanja

 • Seminarska naloga (10 %)
 • Predstavitev (40 %)
 • ustni izpit (50 %)