725 Evropske integracije

725 Evropske integracije

 • Študijski program in stopnja: visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Peter Grilc

 

1. Cilji in kompetence

Študenti bodo po koncu izobraževalnega procesa:

 • poznali in razumeli utemeljitve (utemeljitev) in zgodovine (razvoja) EU in držav članic; znali bodo razumeti, interpretirati in razložiti znanje na področju razumevanja razmerja med EU in Slovenijo ter razmerjem med supranacionalno ureditvijo in sistemom države članice.
 • sposobni rešiti konkretne delovne probleme z uporabo znanstveno in metodološko utemeljenih postopkov
 • seznanjeni kako zajemati s sprotne novosti na svojem področju, koherentno bodo obvladali temeljno znanje, sposobni bodo povezati znanja z različnih področij in aplikacije
 • sposobni umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline (stroke)
 • razvili bodo veščine in spretnosti v uporabi znanja na konkretnem strokovnem področju, usposobljeni bodo za uporabo virov in zbirk podatkov, podprtih z modernimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami

2. Vsebina predmeta

 • Splošno o vrstah integracij, faze ekonomskih integracij
 • Integracije v Evropi in Razvoj evropske gospodarske integracije
 • Institucije skupnosti, njihova sestava, pristojnosti in medsebojna razmerja
 • Zakonodaja skupnosti in sprejemanje političnih odločitev
 • Uporaba supranacionalnih pravil in načela avtonomnosti, primarnosti in neposredne uporabnosti
 • Splošna načela
 • Temeljne ekonomske svoboščine v teoriji in primerih Komisije in sodišč ES(blago, delavci, storitve, kapital in plačila, svoboda ustanavljanja sedeža)
 • Javna politika
 • Konkurenčna politika
 • Država in skupni trg
 • Slovenska javna uprava in EU
 • Posebnosti ureditve sektorjev

3. Temeljna literatura in viri

 • Ustrezni vir v tujem jeziku (an, nem, it, fr) po dogovoru s študentom, ki to želi.
 • Grilc / Ilešič, Pravo Evropske unije, I. knjiga, Cankarjeva založba, 2001 (selektivno s strani  13-310)
 • 3. Grilc, Pravo Evropske unije, II. knjiga, Cankarjeva založba, 2001 (selektivno s strani  365-717)

4. Predvideni študijski rezultati

Študent mora poznati osnove predmeta iz točke 14 – »Opis vsebine predmeta«. Demonstrirati mora razumevanje in znanje pojmov, zakonitosti, teorij, pojavov, struktur, procesov, relacij med posameznimi sklopi in instituti..

5. Metode poučevanja in učenja

 • Prvi ciklus predavanj: 8 KU predavanj (4 tedni po dve uri – oktober). Namen: strukturiran vpogled v problematiko predmeta
 • November – konec semestra: paralelno predavanja (20 KU) + 15 KU seminarja + 30 KU vaj)
 • Predavanja: ex cathedra + sokratična metoda
 • Seminarji in vaje (interakcija profesor – študent; 80 % aktivnost študenta, 20 % profesor)
 • obdelava primerov (30 %)
 • raziskovalni seminar (30 %): izvaja se v obliki projektnega dela (skupin 4-8 študentov) tehnično z e-sodelovanjem oziroma izmenjavo med profesorjem in skupino v okviru izmenjave in e-foruma, ki je postavljen za predmet.
 • vodeno samostojno učenje (40 %).

6. Načini ocenjevanja

 • pisni in/ali ustni izpit ali izpit opravljen z dvema kolokvijema (oba pozitivno) (80 %)
 • seminarsko delo (20 %)