724 Gospodarstvo politika in uprava

724 Gospodarstvo politika in uprava

 • Študijski program in stopnja: visokošolski stokovni študijski program Uprava 1. stopnja
 • 2. ali 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Izbirni
 • Število ur predavanj: 15
 • Samostojno delo: 165
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Cilji in kompetence

Študent

 • zna odkriti temeljna razmerja in povezanost med gospodarstvom, politiko in upravo v sodobnih razvitih in demokratičnih družbah
 • utemelji razvojne in družbeno-politične učinke delovanja uprave
 • prepozna glavne ekonomske probleme v sedanjosti, ki so vezani na način delovanja uprave in uresničevanje javnih politik
 • loči vpliv delovanja raznih mednarodnih in nadnacionalnih klubov na oblikovanje politik
 • uporabi znanja za obravnavo aktualnega družbeno-ekonomskega problema.

Kompetence:

 • razumevanje in presojanje javnih politik na področju gospodarstva,
 • razumevanje vpliva makro- in mikroekonomskih elementov v delovanju upravnega sistema,
 • razumevanje delovanja uprave pri oblikovanju politik (n področju gospodarstva),
 • sposobnost prepoznati in analizirati probleme v praksi na področju poslovnih ved oziroma delovanja gospodarstva,
 • sposobnost oblikovanja praktičnih rešitev v povezavi z ekonomsko-upravljalskimi problemi sodobnih družb.

2. Vsebina predmeta

 • Razmerja in povezanost med gospodarstvom, politiko in upravo.
 • Endogena razvojna teorija.
 • Družbeno-ekonomski pomen delovanja uprave.
 • Državni intervencionizem.
 • Agencijski problem.
 • Administrativni output in nadzor v upravi.
 • Učinki delovanja uprave in uresničevanja politik ter njihov vpliv na gospodarstvo.
 • Aktualno gospodarsko dogajanje in gospodarska cikličnost.
 • Demografske ter podnebne/okoljske spremembe in vpliv na razmerja med gospodarstvom, politiko in upravo.
 • Nepopolnosti in omejitve upravnega sistema in politik v praksi.
 • Problemi javnega upravljanja in odločanja.
 • Vloga mednarodnih in nadnacionalnih klubov v oblikovanju razmerij med gospodarstvom in politiko/upravo.

3. Temeljna literatura in viri

 • BESLEY, Timothy (2006). Principled Agents? The Political Economy of Good Government. Oxford University Press, Oxford. str. 1-173.
 • GROSSE, Robert (2005). International Business and Government Relations in 21st Century. Cambridge University Press, Cambridge. str. 23-217.
 • PNG, Ivan, LEHMAN, Dale (2007). Managerial Economics. Third Edition. Blackwell Publishing. str. 383-435.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent je zmožen razumeti načine oblikovanja politik na področju gospodarstva v sodobnih družbah ter učinke teh politik, pridobi temeljna znanja o funkcijah in pomeni mednarodnih in nadnacionalnih klubov v gospodarskih odnosi, hkrati pa je usposobljen za obravnavo in pojasnjevanje aktualnih gospodarskih dogajanj in razmerij med gospodarstvom, politiko in upravo po zaključku predmeta.

5. Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • Seminarska naloga
 • Skupinska predstavitev
 • Študija primera
 • Projektno delo
 • Individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • Seminarsko delo (50 %)
 • Pisni in/ali ustni izpit (50 %)