751 Urejanje prostora in varstvo okolja

751 Urejanje prostora in varstvo okolja

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: mag. Dušan Blaganje

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • Študentje spoznajo strokovne in zgodovinsko - razvojne osnove urejanja prostora in varstva okolja ter notranjo sestavo in vzajemno povezanost obeh reguliranih področij oz. dejavnosti.
 • Študentje spoznajo pravno ureditev urejanja prostora, varstva okolja in ohranjanja narave ter njihovih sestavin.
 • Študentje pridobijo temeljna znanja za sodelovanje v normativnih in upravnih postopkih prostorskega načrtovanja, prostorskih ukrepov, varstva okolja ter ohranjanja narave.

Kompetence:

 • Študentje poznajo in razumejo pravno ureditev urejanja prostora, varstva okolja in ohranjanja narave v povezavi z dosežki preteklega razvoja in znajo slediti spremembam v prihodnjem razvoju prostorskega in okoljskega prava.
 • Študentje poznajo in znajo uporabljati nepremičninske evidence ter poznajo in znajo brati prostorske načrte.
 • Študentje znajo sodelovati (npr. opraviti posamezna organizacijska ali procesna dejanja) v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih načrtov, prostorskih ukrepov ter aktov za zavarovanje narave.
 • Študentje znajo sodelovati v postopkih celovite presoje vplivov na okolje.
 • Študentje znajo uporabiti primerne podlage za  odločanje v upravnih postopkih na področju varstva okolja.

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi in podlage urejanja prostora
 • Instrumenti urejanja prostora in povezanost z drugimi področji
 • Razvoj in glavni problemi urejanja prostora
 • Geodetska dejavnost in evidence kot podlaga urejanja prostora
 • Prostorsko načrtovanja kot osrednja dejavnost urejanja prostora
 • Prostorski načrti države in lokalnih skupnosti
 • Prostorski ukrepi in zemljiška politika
 • Temeljni pojmi in podlage varstva okolja
 • Ustavna in mednarodnopravna podlaga varstva okolja
 • Varstvo okolja v veljavni pravni ureditvi
 • Upravni in inšpekcijski postopki na področju varstva okolja
 • Ohranjanje narave

3. Študijska literatura

 • Blaganje, D. (2008): Uvod v urejanje prostora in gradbene zadeve [Elektronski vir]: učbenik, 2., popravljena izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, str. 9-29, 50-121, 136-150 (skupaj 117 strani)
 • Rijavec, V. e tal. (2006): Pravna ureditev nepremičnin. Ljubljana: GV Založba, str. 33-67, 381-404 (skupaj 59 strani)
 • Pogačnik, A., (2000): Urejanje prostora za tretje tisočletje, Ljubljana: Študentska založba, 178 str.
 • Lah, A. (2008): Svetovno potovanje v drugačno prihodnost in Leksikon gospodarjenja z okoljem. Maribor: Založba Pivec, 375 str., od tega 272 str. izbirnih leksikografskih gesel

4. Obveznosti študenta

Izpolnjeni pogoji za vpis v tekoči letnik.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

pisni izpit