750 Upravnopravne notranje zadeve

750 Upravnopravne notranje zadeve

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: mag. Slavko Debelak

 

1. Namen predmeta

 • Upravnopravne notranje zadeve so pravno področje, ki v vsebinskem pogledu zajema številne in raznovrstne pravne sklope. Vse do nedavnega so se posamezna vprašanja s tega področja obravnavala predvsem v okviru upravnega prava. Kot samostojni predmet proučevanja pa so se izoblikovale prav na Fakulteti za upravo in to že pred dobrimi petnajstimi leti. Upravnopravne notranje zadeve so področje, ki je v današnjem času postalo izjemno aktualno, pereče in občutljivo, obenem pa tudi hitro spreminjajoče se ter podrejeno dinamičnemu razvoju.
 • Pravno urejanje vprašanj, ki sodijo v sklop obravnavane problematike, je zato zelo zahtevno, obenem pa predstavlja za študente svojevrsten izziv in cilj. Ustrezna pravna ureditev tega področja je izjemnega pomena ne samo za državo, pač pa predvsem za posameznike. Za državo pomeni pravno urejanje večine teh vprašanj zlasti odraz državotvornosti in jasno vzpostavitev njene suverenosti, odprtosti in demokratičnosti. Pravna ureditev tega področja pa v veliki meri opredeljuje tudi položaj posameznika v odnosu do države oziroma njenih organov, ki tako ali drugače posega in vpliva na pomembna družbena dogajanja in na življenje ter položaj človeka kot posameznika.
 • Prav zaradi tega je cilj predmeta študentom predstaviti pravna vprašanja na tem področju čim bolj pregledno, sistematično in nazorno, jih opozoriti na glavna teoretična izhodišča posameznih rešitev, pa tudi na nekatera sporna vprašanja v teoriji in praksi, obenem pa v mednarodnih okoljih primerjati sprejete rešitve  Republike Slovenije z rešitvami v modernih evropskih demokratičnih državah.

2. Vsebina predmeta

 • Upravnopravne notranje zadeve (spoznanja in razmišljanja)
 • Pravice posameznika in njihovo varstvo na področju upravnopravnih notranjih zadev
 • Območje svobode, varnosti in pravice
 • Osebni status posameznika
 • Pravno položaj tujcev
 • Azilni sistem, azilno pravo in mednarodna zaščita beguncev
 • Varovanje in nadzor državne meje
 • Zbiranje in združevanje
 • Javnost dela državne uprave in varovanje tajnosti

3. Študijska literatura

 • Slavko Debelak, Slobodan Rakočevič: Upravnopravne notranje zadeve, FU, 2008 ( 314 str.)
 • Debelak Slavko, Nataša Berger: Migracije v razširjeni Evropi, XI. dnevi slovenske uprave, FU,  2004 ( 9 str. )
 • Trnovšek Bojan, Gregori Nina: Predpisi o osebnih dokumentih in prebivališču, ČZ Ur. L. RS, 2001( 57 str. )
 • Predsedovanje Slovenije Svetu EU (področje notranjih zadev), MNZ, 2008 ( 84 str. )
 • Terlouw B.  Ashley: Asylum Procedures - the Academic Perspective, On the Protection of Refuge in the Central European and the Baltic States, UNHCR, 1998 ( izbrana poglavja 37 str. )

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Seminarsko delo z zagovorom (30 %) in pisni izpit (70 %)
 • Praktična naloga ali izdelek (20 %) in pisni izpit (80 %)