743 Poslovno komuniciranje

743 Poslovno komuniciranje

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Janez Stare

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti slušatelje z osnovnimi pojmi in procesi poslovnega komuniciranju
 • predstaviti koncepte komuniciranja
 • usposobiti študente za izbiro in ustrezno uporabo metod in tehnik poslovnega komuniciranja

Predmetno specifične kompetence:

 • razumevanje vloge in pomena poslovnega komuniciranja
 • sposobnost oblikovanja in izbire modela poslovnega komuniciranja
 • obvladovanje metod in tehnik organizacijskega komuniciranja

2. Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen poslovnega komuniciranja
 • Komunikacijski proces, koncepti in veščine komuniciranja
 • Verbalno komuniciranje in poslušanje
 • Neverbalno komuniciranje
 • Nastopanje in predstavitve
 • Poslovni razgovori, sestanki in pogajanja
 • Pisno poslovno komuniciranje
 • Komuniciranje po telefonu
 • Odnosi z (notranjimi in zunanjimi) javnostmi
 • Poslovni protokol in bonton
 • E-komuniciranje
 • Posebnosti komuniciranja v javni upravi

3. Študijska literatura

 • Možina, S., Tavčar, M., Zupan, N., Kneževič, A., N.: Poslovno komuniciranje : evropske razsežnosti. Maribor, Obzorja, založništvo in izobraževanje, 2004. Izbrana poglavja 250 strani.
 • Florjančič, J., Ferjan, M.: Management poslovnega komuniciranja. Moderna organizacija, Kranj. 2000. Izbrana poglavja 50 strani.
 • Kavčič, B.: Poslovno komuniciranje. Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2002. Izbrana poglavja 50 strani.
 • Benedetti, K.: Protokol, simfonija forme. Planet GV, Ljubljana, 2008. Izbrana poglavja 100 strani.
 • Bovee, C. L., Thill, J. V.: Business Communication Today. (9th Edition),  Prentice Hall, 2007. Izbrana poglavja 100 strani.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni /pisni izpiti oziroma dva kolokvija: 60 % (3 ECTS)
 • eseji oz. seminarsko delo: 20 % (1,5 ECTS)
 • predstavitev seminarskega dela: 20 %(1,5 ECTS)