741 Politične stranke in parlamentarni sistem

741 Politične stranke in parlamentarni sistem

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Rudi Kocjančič

 

1. Namen predmeta

Cilji predmeta:

 • seznanitev študentov s političnimi strankami in parlamentarnim sistemom v Republiki Sloveniji, Evropi in drugod po svetu,
 • poznavanje postopkov ustanavljanja, delovanja političnih strank ter postopkov v parlamentarnem sistemu in njegovih temeljnih državnih organih,
 • poznavanje delovanja političnih strank in zakonodajnega telesa v teoriji in praksi.

Kompetence so naslednje:

 • pridobitev sposobnosti razumevanja ureditve političnih strank in parlamentarnega sistema v Republiki Sloveniji in izbranih tujih državah,
 • razumevanje delovanja političnih strank v praksi in njihovega pomena za delovanje parlamentarnega sistema,
 • razumevanje razmerji med temeljnimi državnimi organi, predvsem med Državnim zborom in Vlado,
 • pridobitev sposobnosti razumevanja pristojnosti temeljnih državnih organov in njihovih članov ter primerjava z delovanjem teh članov v praksi.

2. Vsebina predmeta

 • Politične stranke
 • Parlamentarni sistem
 • Splošno o parlamentarnem sistemu
 • Temeljna načela organizacije državne oblasti
 • Predstavniško telo
 • Temeljne značilnosti organizacije državne oblasti v Sloveniji
 • Parlamentarni sistem v Sloveniji
 • Državni svet
 • Razmerje državnega zbora do drugih temeljnih državnih organov
 • Razmerje državnega sveta do drugih temeljnih državnih organov

3. Študijska literatura

 • FINK HAFNER, D.:Politične stranke, FDV, Ljubljana, 2001, 285. str.
 • KRAŠOVEC A.: Moč v političnih strankah : odnosi med
 • parlamentarnimi in centralnimi deli političnih strank, FDV, Ljubljana, 200, 200 str.
 • KOCJANČIČ, R.: Posameznik in politične stranke v Sloveniji. V: JEROVŠEK, Tone (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: Visoka upravna šola, 2001, str. 157-176 (20 str.), ilustr.
 • GRAD F: Parlament in vlada, Uradni list RS, Ljubljana 2000, izbrana poglavja, 80 str.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpiti 70%,
 • Seminarske naloge 30%.