740 Osnovne metode za kvantitativno (statistično) obdelavo podatkov s pomočjo SPSS

740 Osnovne metode za kvantitativno (statistično) obdelavo podatkov s pomočjo SPSS

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Srečko Devjak

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente s področjem vrednotenja pojavov v upravi
 • predstaviti celovit pristop k raziskovanju s poudarkom na problemskem pristopu in utemeljitvi načrtovanega raziskovalnega truda
 • predstaviti pristope in zahteve za formiranje predhodnega raziskovalnega okolja na osnovi raziskave literature
 • usposobiti študente za formiranje raziskovalnih vprašanj in definicijo trditev oziroma hipotez
 • predstaviti temeljni metodološki raziskovalni instrumentarij
 • usposobiti študente za načrtovanje in izvedbo raziskave
 • predstaviti elemente poročanja o izvedenih raziskavah in preizkusiti razumevanje z obdelavo konkretnega primera 

Predmetno specifične kompetence:

 • načrtovanje raziskave z vsemi potrebni elementi
 • upoštevanje problemskega pristopa in utemeljitev nameravanega raziskovalnega dela
 • umeščanje raziskovalnega dela v predhodno raziskovalno okolje na osnovi študija literature in virov
 • postavljanje raziskovalnih vprašanj in derivacija trditev ter hipotez
 • poznavanje in izbira ustreznih raziskovalnih metod
 • komentiranje in vsebinska interpretacija rezultatov
 • poročanje o rezultatih, struktura raziskovalnih prispevkov, diplomskih nalog
 • koherentno obvladanje temeljnega znanja in spretnosti, sposobnost povezovanja in uporabe spretnosti na vseh področjih in aplikacijah - ekonomika javnega sektorja, organizacija in informatika v javnem sektorju in upravno pravno področje

2. Vsebina predmeta

 • Splošno o vrednotenju pojavov v upravi
 • Pregled raziskovalnih pristopov in metode
 • Analiza teme, priprava predloga raziskave
 • Utemeljitev raziskave, umestitev v predhodno raziskovalno okolje in utemeljitev vrednosti za deležnike
 • Načrtovanje in izvedba razsikave
 • Komentiranje in interpretacija rezultatov raziskave
 • Poročanje, znanstveni prispevek, diplomska naloga

3. Študijska literatura

 • Ghauri, P., & Grønhaug, K. (2005): Research Methods in Business Studies – A Practical Guide, 3. izdaja. London: Prentice Hall.
 • V. Booth, Communicating in Science: Writing a Scientific Paper and Speaking at Scientific Meetings, Cambridge Univ. Press 2006.
 • Flick U., 1998. An Introduction to Qualitative Research. SAGE, London
 • Bickman, Leonard, Rog, Debra J. (2009). The SAGE handbook of applied social research methods. 2nd ed. Los Angeles : SAGE. 661 str.

4. Obveznosti študenta

 • pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija
 • pogoji za pristop k zagovoru izdelka skupinskega dela – opravljeni testi in realizirane kratke praktične naloge

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • kolokviji, testi poznavanja vsebine 2 ECTS
 • kratke praktične naloge 2 ECTS
 • izdelek skupinskega dela (študija primera) in njegova predstavitev 2 ECTS