736 Nepremičninske in gradbene zadeve

736 Nepremičninske in gradbene zadeve

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: mag. Dušan Blaganje

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • Študentje spoznajo pravno ureditev pravic na nepremičninah ter pravno ureditev in strokovna pravila nepremičninskega poslovanja, tj. razpolaganja in upravljanja z nepremičninami ter naložb (investicij) v nepremično stvarno premoženje v javnem in zasebnem sektorju; enako tudi za stanovanjsko področje.
 • Študentje spoznajo pravno ureditev in strokovna pravila graditve objektov ter pridobijo vpogled v izvrševanje javnih pooblastil in v posebne upravne postopke v zvezi z graditvijo objektov.
 • Študentje pridobijo temeljna znanja za sodelovanje v  upravnih postopkih in pravnih poslih med udeleženci pri graditvi objektov.

Kompetence:

 • Študentje razumejo pravno ureditev pravic ter javnih in zasebnih koristi pri poslovanju z nepremičninami,  graditvi objektov in na stanovanjskem področju, ter znajo ravnati v različnih pravnih položajih.
 • Študentje poznajo, razumejo in znajo izbrati pravilne postopke vrednotenja nepremičnin in načine sklepanja poslov z nepremičninami ter  poznajo, razumejo in znajo oceniti primernost in pravilnost programov za javna naročila investicijskega značaja oziroma predinvesticijskih študij  pri zasebnih naložbah v nepremičnine in graditev objektov.
 • Študentje znajo načrtovati pravilno zaporedje opravil , sestaviti vloge oz. zahteve ter uporabiti primerne podlage za  odločanje v upravnih postopkih pri graditvi objektov.
 • Študentje znajo presojati ali sestaviti nekatere značilne upravne akte (projektni pogoji, soglasje, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje) in pogodbe (prodajna pogodba, pogodba o nepremičninskem posredovanju, pogodba o projektiranju in gradbenem nadzoru, gradbena pogodba, pogodba o medsebojnih razmerjih etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi, pogodba o upravljanju večstanovanjske stavbe).

2. Vsebina predmeta

 • Pravni režimi in pravice na nepremičninah
 • Zemljiška knjiga
 • Vrednotenje nepremičnin
 • Pravni posli z nepremičninami
 • Nepremičninsko posredovanje
 • Upravljanje nepremičnin
 • Nepremičninske naložbe
 • Načrtovanje naložb v graditev objektov
 • Graditev objektov
 • Upravni in inšpekcijski postopki pri graditvi objektov
 • Obligacijska razmerja pri graditvi objektov
 • Stanovanjska oskrba

3. Študijska literatura

 • Blaganje, D. (2008): Uvod v urejanje prostora in gradbene zadeve [Elektronski vir]: učbenik, 2., popravljena izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, str. 30-69, 122-134, 151-176 (skupaj 79 strani)
 • Rijavec, V. e tal. (2006): Pravna ureditev nepremičnin. Ljubljana: GV Založba, str. 71-450 (skupaj 380 strani)
 • Cirman, A. et al. (2000): Poslovanje z nepremičninami : zapiski predavanj. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 128 str.

4. Obveznosti študenta

Izpolnjeni pogoji za vpis v tekoči letnik.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

pisni izpit