734 Nemški jezik v upravi I

734 Nemški jezik v upravi I

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: Margit Horvath

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • poglobiti splošno znanje nemškega jezika
 • razvijati splošne govorne in pisne spretnosti ter zmožnosti slušnega in bralnega razumevanja
 • usposobiti študente za samostojno nastopanje in ustrezno reagiranje v nekaterih poslovnih situacijah
 • utrditi razumevanje nemške slovnice, potrebne za pravilno in nemoteno poslovno komunikacijo
 • pridobiti spretnosti za samostojno učenje jezika in uporabo različnih virov

Predmetno specifične kompetence:

 • razumevanje in uporaba osnovnega besedišča poslovnega in strokovnega jezika
 • razvoj specifičnih komunikacijskih spretnosti v nekaterih poslovnih situacijah
 • razvoj zmožnosti slušnega in bralnega razumevanja krajših avtentičnih poslovnih besedil
 • pisanje krajših besedil, namenjenih poslovnim partnerjem in strankam
 • samostojni nastopi in predstavitev v PowerPointu
 • poznavanje nemško govorečih dežel in njihove kulture ter poslovnih običajev

2. Vsebina predmeta

Predmet obravnava teme in besedišče s področja poslovnih situacij, v katerih se  lahko znajdejo zaposleni v javni upravi v stiku z nemško govorečimi strankami in poslovnimi partnerji:

 • predstavitve, pravila obnašanja v poslovnih situacijah
 • vabilo na poslovni obisk, ogled podjetja, poslovno kosilo; sprejem stranke, predstavitev programa obiska
 • prednosti in pomanjkljivosti življenja v mestu in na podeželju; lokalne volitve; delitev oblasti v javni upravi
 • osnove poslovne korespondence: vabilo, zahvala, opravičilo; predstavitev domače občine
 • komunikacija javnih uslužbencev s strankami; zahtevek za delovno ali bivalno vizo; upravna enota
 • telefonski pogovori: informacije s področja upravnega poslovanja; dogovori poslovnih sestankov
 • pisanje v poslovnem jeziku: posredovanje  informacij v zvezi z upravnim postopkom
 • najpomembnejše inštitucije EU in njihove pristojnosti ter naloge
 • utrditev osnovnih struktur nemške slovnice s primeri iz prakse in poslovnega življenja

3. Študijska literatura

 • študijsko gradivo: Deutsch I für Studenten der Fakultät für Verwaltung, Margit Horvath, FU, 2005 - (188 str.)
 • dodatna literatura na spletu: prispevki o različnih temah - (100 str.)
 • Dreyer, M., Schmidt, K., Nemška slovnica z nalogami, Verlag für Deutsch, 2002 - (200 str)
 • e-gradivo - (v pripravi, ca. 100 str.)

4. Obveznosti študenta

 • aktivno sodelovanje na vajah, redni krajši samostojni nastopi in predstavitve,
 • pisanje povzetkov prebranega ali slišanega teksta oz. krajšega video prispevka,
 • priprava pisnega in ustnega mnenja o različnih aktualnih temah,
 • samostojno e-učenje in e-sodelovanje,
 • projektno ali timsko delo (predstavitev v PowerPointu, seminarska naloga)
 • prisotnost na predavanjih nemškogovorečih gostujočih predavateljev
 • testi, kolokvij

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Vaje so obvezne. Končna ocena je sestavljena iz naslednjih delov, ki se spremljajo skozi celo leto in so pogoj za  pridobitev kreditnih točk:

 • aktivno sodelovanje na vajah - 5 %
 • domače naloge in projektno delo - 20 %
 • kolokvij in testi - 15 %
 • končni izpit - 60 %