732 Management v javnem sektorju I

732 Management v javnem sektorju I

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Zdravko Pečar

 

1. Namen predmeta

Cilji predmeta so oblikovani tako, da omogočajo bodočemu vodstvenemu delavcu v javnem sektorju:
spoznati vsebino, metode in tehnike menedžmenta in njegovo uporabnost za boljše delovanje javne uprave;

 • prikazati predvsem posebnosti menedžmenta v javni upravi v različnih delih javnega sektorja in tudi pri posameznih menedžerskih nalogah;
 • seznaniti študente – bodoče javne menedžerje o potrebnih veščinah za ustrezno opravljanje njihovega dela;
 • spoznati razvojna prizadevanja drugih držav za večjo kakovost javnega sektorja, predvsem na podlagi NJM (novega javnega menedžmenta);
 • izvajanje seminarskih nalog na izbranih področjih menedžmenta v javnem sektorju.

Ključne kompetence:

 • Razumevanje funkcij imanagementa
 • Spoznavanje ključnihnačel managementa;
 • Poznavanje razlik pri managementu zasebnega in javnega sektorja – NJM;
 • Obvladovanje procesa odločanja;
 • Razumevanje konceptov kakovosti in TQM;
 • Razumevanje sistemov in procesov;
 • Spreminjanje uspešnosti delovanja in izboljševanje;
 • Planiranje in analiziranje.

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v management
  Menedžment nasploh
  Značilnosti upravljanja in menedžmenta v javnem sektorju
  Organiziranje javnega sektorja (centralizacija, decentralizacija)
  Planiranje in analiziranje
  Vodenje v izvajalskih organizacijah
  Kakovost
  Menedžment celovite kakovosti (TQM)
  Projektni menedžment v javnem sektorju
  Strateško planiranje in management
  Meritve učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti javnih organizacij
  Vpliv globalizacije na menedžment v javnem sektorju

3. Študijska literatura

 • Pečar, Zdravko: Management v javnem sektorju, FU, 2004;
 • Rozman, Rudi; Kovač, J.; Koletnik F.; Management, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1993;
 • Možina, Stane in soavtorji: Management, Didakta, Radovljica, 1992;
 • Flynn, Norman: Public sector management, Harvester Wheatsheaf, London, 1997.

4. Obveznosti študenta

Dokončanje predhodnega letnika.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Struktura ocenjevanja v % :

 • kolokvij = 10
 • kolokvij = 10
 • vaje in seminarska naloga= 50
 • zaključni pisni izpit = 30