731 Lokalna in regionalna samouprava

731 Lokalna in regionalna samouprava

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: mag. Miloš Senčur

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • spoznati temeljna načela in bistvene elemente za opredelitev lokalne samouprave ter temeljne značilnosti in posebnosti, ki ji dajejo naravo posebne vrste soupravljanja družbe v okviru ustavnega načela delitve oblasti,
 • spoznati in razlikovati vrste lokalnih skupnosti, njihovo organiziranost, delovanje, financiranje in nadzor    ter se seznaniti s številnimi področji, ki so v izključni ali delni pristojnosti lokalnih skupnosti,
 • analizirati odločitve ustavnega in drugih sodišč v konkretnih primerih.

Kompetence:

 • poznavanje osnovnih razlogov za uvedbo lokalne samouprave in razumevanje procesa decentralizacije,
 • sposobnost razlikovati med različnimi vrstami in oblikami samouprave,
 • poznavanje drugih vsebin in inštitucij, pomembnih za razumevanje ureditve in delovanja lokalne samouprave in sposobnost njihovega razlikovanja od drugih upravnih oziroma oblastnih sistemov,
 • sposobnost razumeti, prepoznati in interpretirati z delovanjem lokalnih skupnosti povezane probleme v njihovem okolju in širši družbi,
 • sposobnost oblikovanja ustreznih rešitev oziroma aplikacije določenih pravil o organiziranosti in delovanju lokalnih skupnosti na konkretne primere.

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi (lokalna skupnost, lokalna samouprava, povezanost lokalne samouprave s pojmi, kot so demokracija, avtonomija, delitev oblasti, decentralizacija, subsidiarnost ipd.)
 • Zgodovinski razvoj lokalne samouprave in značilnosti komunalnega sistema
 • Ustavna izhodišča lokalne samouprave in bistveni elementi lokalne samouprave
 • Temeljni predpisi in mednarodni akti na področju lokalne samouprave
 • Vrste lokalnih skupnosti in postopek njihovega ustanavljanja
 • Organi in naloge lokalnih skupnosti
 • Premoženje in financiranje lokalnih skupnosti
 • Lokalne javne službe
 • Varstvo lokalne samouprave
 • Nadzor nad lokalno samoupravo
 • Regionalizacija Slovenije
 • Primerjalni pregled položaja občin in pokrajin

3. Študijska literatura

 • Vlaj, S. (2006): Lokalna samouprava (druga spremenjena in dopolnjena izdaja), Fakulteta za upravo, Ljubljana (skupaj cca 150 od 295 str.),
 • Šmidovnik, J. (1995): Lokalna samouprava, Cankarjeva založba, Ljubljana, str. 37-67 in 110-122 (skupaj 44 str.),
 • Bugarič, B. et al. (1998): Regionalizem v Sloveniji, zbornik (ur. C. Ribičič), Uradni list Republike Slovenije (izbrana poglavja, skupaj cca 100 od 284 str.),
 • Predpisi s področja lokalne samouprave.

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

praviloma pisni izpit (v določenih primerih, kot so majhno število prijavljenih ipd. naj bo možnost ustnega izpita), pri čemer se upošteva delo pri vajah oziroma seminarju