730 Javno naročanje

730 Javno naročanje

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Maja Klun, dr. Iztok Rakar


1. Namen predmeta

Cilji predmeta so študente podrobneje seznaniti:

 • s področjem javnega naročanja tako s pravnega kot ekonomskega vidika,
 • s pomenom javnega naročanja za učinkovitost in uspešnost javnih financ,
 • s postopki javnega naročanja kot članice EU.

Specifične kompetence predmeta so:

 • študent bo obvladal temeljne zakonitosti javnih naročil in pravnega urejanja postopkov
 • kritično ovrednoti obstoječe postopke javnega naročanja in problematiko s tega področja
 • zna ovrednotiti in določiti osnovna ekonomska merila v postopku javnega naročanja
 • študent bo sposoben zbirati in interpretirati ustrezne podatke za oblikovanje predlogov in tehtanje odločitev, vključno s kritično presojo dogajanj v praksi.
 • del obveznosti bo reševanje praktičnih primerov, ki bodo izhajali iz poročil Državne revizijske komisije
 • znal umestiti postopke in ekonomske vidike javnega naročanja v evropski prostor

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev pojmov
 • Temeljna načela javnega naročanja
 • Pravna ureditev postopka oddaje javnih naročil
 • Gospodarnost in učinkovitost porabe javnih sredstev
 • Zagotavljanje konkurence med ponudniki
 • Določitev meril za izbiro ponudnika (ekonomski vidik)
 • Določanje tveganj
 • Vloga javnih naročil v javno-zasebnem partnerstvu

3. Študijska literatura

 • Mužina A., Vesel T. (2002): Javna naročila, pogoji in merila. 2002. Ljubljana: Nebra (280 str.).
 • Mužina A., Vesel T. (2007): Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) s pojasnili členov, pravom EU in pravno prakso. Ljubljana: Nebra (izbrana poglavja, skupaj cca. 100 od 365 strani).
 • Arrowsmith, S. (2007): The law of public and utilities procurement (2nd ed., reprinted). London: Sweet & Maxwell (izbrana poglavja, skupaj cca. 100 od 1547 strani).
 • Bovis, C. (2007): EU public procurement law. Cheltenham, Northampton: E. Elgar. (izbrana poglavja, skupaj cca. 40 od 488 strani).
 • Bungenberg, M. (2007): Vergaberecht im Wettbewerb der Systeme: Eine rechtsebenenübergreifende Analyse des Vergaberechts. Mohr Siebeck (izbrana poglavja, skupaj 60 od 376 strani).

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

pisni izpit, redni študenti imajo možnost opraviti izpit s kolokviji