728 Javna pooblastila

728 Javna pooblastila

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • Študentje spoznajo nedržavno upravo kot tisti del javne uprave, ki izvaja javna pooblastila, bodisi samostojno bodisi v sklopu izvajanja javnih služb, tako prek javnopravnih kot zasebnih nosilcev teh pooblastil.
 • Študentje pridobijo vpogled v razvoj javnega pooblastila, vse od ločitve javnega in zasebnega dalje do najnovejših oblik dekoncentracije in privatizacije upravnih nalog, katerih prenos na osebe javnega in zasebnega prava poverjata država oz. občine z različnimi cilji na temelju spreminjajoče se vloge države.
 • Na podlagi teoretičnih izhodišč, primerjalne ureditve, analize odločb Ustavnega sodišča in paradigmatskih primerov v slovenskem pravnem redu študentje spoznajo problematiko podeljevanja javnih pooblastil z zakonom oz. na njegovi podlagi in predmet javnega pooblastila; prav tako pa se seznanijo z različnimi oblikami javnih pooblastil, od izdaje splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, odločanju v konkretnih upravnih zadevah in izvrševanju materialnih dejanj.

Predmetno specifične kompetence:

 • Študentje se s študijem javnih pooblastil usposobijo za razumevanje delovanja funkcionalnega upravnega sistema kot celote.
 • Posebej razumejo procese privatizacije in decentralizacije oz. dekoncentracije.
 • S pridobivanjem osebnih pravnih znanj se specializirajo za ožja upravna področja.
 • Specializacija jim omogoča strokovno specializacijo pri podiplomskih študijih.

2. Vsebina predmeta

 • Pomen in vloga javnega pooblastila v družbenem razvoju
 • Razvoj javnega pooblastila    
 • Javno pooblastilo v Jugoslaviji
 • Primerjalni pregled javnega pooblastila v nekaterih državah (VB, Nemčija, Francija, …)
 • Pravna ureditev javnega pooblastila
 • Podelitev javnega pooblastila - razlogi, način in postopek
 • Predmet javnega pooblastila - vrste, obseg in vsebina nalog
 • Oblike javnih pooblastil - izdajanje splošnih in posamičnih upravnih aktov in opravljanje materialnih dejanj
 • Subjekti - status nosilcev javnih pooblastil in njihova razmerja do države in uporabnikov
 • Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil, spremljanje stanja in odgovornost
 • Razmejitev javnega pooblastila od drugih oblik vključevanja nedržavnih subjektov v izvajanje javnih nalog
 • Paradigmatski primeri izvajanja javnega pooblastila

3. Študijska literatura

 • Distributed Public Governance – Agencies, Authorities and Other Government Bodies (2002), OECD, Pariz, izbrani izseki (cca 10 od skupaj 278 str.).
 • Kovač, P. (2006): Pravni in sociološki vidiki javnih pooblastil, Fakulteta za upravo (Upravna misel), (396 str.).
 • Pirnat in Jerovšek v Šturm, L., Arhar, F. (ur.) (2002): Komentar ustave Republike Slovenije (zlasti k 120. in 121. členu), Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Brdo, izbrani izseki (cca 15 od skupaj 1247 str.).
 • Pirnat, R. et al. (2004): Komentar zakonov s področja uprave, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana (skupaj cca 50 strani).
 • Rus, V. (2001): Podjetizacija in socializacija države, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana (izbrani izseki, cca. 50 strani od 141 strani).

4. Obveznosti študenta

 • Predmet je povezan z drugimi, pri čemer nadgrajuje temeljne upravno-pravne in širše pravne in organizacijske predmete, zato morajo študenti imeti za izbiro predmeta opravljene obveznosti iz predmeta Uvod v pravo.
 • Obvezna je izvedba seminarja in predstavitev na vajah.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ocene vaj in dela pri seminarju, ki se ovrednotijo z do 20 odstotnih točk (1,5 ECTS),
 • ocena kolokvija z do 20 odstotnimi točkami (1,5 ECTS) in
 • pisnega ali ustnega izpita, ki se oceni s preostalimi odstotnimi točkami (3 ECTS).