727 Javna lastnina

727 Javna lastnina

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: mag. Miloš Senčur

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • spoznati temeljne oblike javne lastnine
 • spoznati in razlikovati vrste premoženja države in lokalnih skupnosti, njihovo pridobivanje, upravljanje in razpolaganje, financiranje in nadzor ter se seznaniti s številnimi področji, kjer javna lastnina igra pomembno vlogo,
 • analizirati konkretne primere, povezane z javno lastnino.

Kompetence:

 • poznavanje osnovnih razlogov za vzpostavitev javne lastnine,
 • sposobnost razlikovati med različnimi vrstami in oblikami javne lastnine,
 • poznavanje drugih vsebin in inštitucij, pomembnih za razumevanje javne lastnine in sposobnost njenega razlikovanja od drugih lastninskih oblik,
 • sposobnost razumeti, prepoznati in interpretirati z delovanjem oseb javnega prava povezane probleme javne lastnine,
 • sposobnost oblikovanja ustreznih rešitev oziroma aplikacije določenih pravil o postopkih v zvezi z javno lastnino na konkretne primere.

2. Vsebina predmeta

 • Temeljni pojmi (pojem in vloga javne lastnine, javna in zasebna lastnina, omejitve lastninske pravice v javno korist, javno dobro, naravni viri, razpolaganje, gospodarjenje, upravljanje premoženja v javni lastnini ipd.)
 • Zgodovinski razvoj javne lastnine
 • Subjekti na področju javne lastnine
 • Državna lastnina
 • Lastnina lokalnih skupnosti
 • Vrste, namen in status premoženja v javni lastnini
 • Stvarno premoženje (vrste, obseg, namen)
 • Pridobivanje stvarnega premoženja
 • Razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem
 • Omejitve javne lastnine
 • Evidence na področju javne lastnine
 • Nadzor nad javno lastnino

3. Študijska literatura

 • Predpisi, ki urejajo stvari v javni lastnini,
 • Bohinc, R. (2005): Osebe javnega prava – javni zavodi, javna podjetja, javne agencije, javni skladi, GV založba, Ljubljana (izbrana poglavja, skupaj cca 120 od 464 str.),
 • Juhart, M. (2005): Upravljanje z državnim in občinskim premoženjem, Javna uprava, letnik 41, št. 2/3, str. 368-377 (skupaj 10 str.),
 • Tratnik, M. (2000): Definicije osnovnih stvarnopravnih pojmov, Podjetje in delo, letnik 26, št. 6/7, str. 1436-1446 (skupaj 11 str.),
 • Trstenjak, V. (2001): Lastnina med javnim in zasebnim, Podjetje in delo, letnik 27, št. 8, str. 1463-1478 (skupaj 16 str.).

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

praviloma pisni izpit (v določenih primerih, kot so majhno število prijavljenih ipd. naj bo možnost ustnega izpita), pri čemer se upošteva delo pri vajah oziroma seminarju