725 Evropske integracije

725 Evropske integracije

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Peter Grilc

 

1. Namen predmeta

Študenti bodo po koncu izobraževalnega procesa:

 • poznali in razumeli utemeljitve (utemeljitev) in zgodovine (razvoja) EU in držav članic; znali bodo razumeti, interpretirati in razložiti znanje na področju razumevanja razmerja med EU in Slovenijo ter razmerjem med supranacionalno ureditvijo in sistemom države članice.
 • sposobni rešiti konkretne delovne probleme z uporabo znanstveno in metodološko utemeljenih postopkov
 • seznanjeni kako zajemati s sprotne novosti na svojem področju, koherentno bodo obvladali temeljno znanje, sposobni bodo povezati znanja z različnih področij in aplikacije
 • sposobni umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline (stroke)
 • razvili bodo veščine in spretnosti v uporabi znanja na konkretnem strokovnem področju, usposobljeni bodo za uporabo virov in zbirk podatkov, podprtih z modernimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami

2. Vsebina predmeta

 • Splošno o vrstah integracij, faze ekonomskih integracij
 • Integracije v Evropi in Razvoj evropske gospodarske integracije
 • Institucije skupnosti, njihova sestava, pristojnosti in medsebojna razmerja
 • Zakonodaja skupnosti in sprejemanje političnih odločitev
 • Uporaba supranacionalnih pravil in načela avtonomnosti, primarnosti in neposredne uporabnosti
 • Splošna načela
 • Temeljne ekonomske svoboščine v teoriji in primerih Komisije in sodišč ES(blago, delavci, storitve, kapital in plačila, svoboda ustanavljanja sedeža)
 • Javna politika
 • Konkurenčna politika
 • Država in skupni trg
 • Slovenska javna uprava in EU
 • Posebnosti ureditve sektorjev

3. Študijska literatura

Temeljna

 • Grilc / Ilešič, Pravo Evropske unije, I. knjiga, Cankarjeva založba, 2001 (selektivno s strani  13-310)
 • Grilc, Pravo Evropske unije, II. knjiga, Cankarjeva založba, 2001 (selektivno s strani  365-717)
 • Alternativno ustrezni vir v tujem jeziku (an, nem, it, fr) po dogovoru s študentom, ki to želi.

Dodatna literatura in viri

 • Dodatna literatura bo razdeljena na predavanjih v obliki .ppt datotek, referenc na spletne strani, preglednic ter bo na voljo na spletni strani fakultete
 • Spletni naslovi z viri prava EU, zlasti www.europa.eu.int, www.gov.si/svz/
 • in druge, sporočene na predavanjih.
 • Literatura in obseg sta natančno (po virih in točno navedenih straneh iz posameznega vira) predstavljena na koncu prvega ciklusa predavanj (gl. tč. 11 – supra)

4. Obveznosti študenta

-

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • 60 % ocene: pisni izpit
 • 20 % ocene: seminarska naloga v obsegu do šestih strani - sodelovanje na seminarskih vajah v obsegu, ki bo dogovorjen na uvodnih predavanjih in seminarskih vajah.
 • 20 % ocene: bonus za sodelovanje na e-forumu