722 Dokumentni sistem v upravi (DMS v upravi)

722 Dokumentni sistem v upravi (DMS v upravi)

 • Vrsta programa: visokošolski strokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja
 • 2., 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Mitja Dečman

 

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente s temeljnimi področji elektronskih sistemov za upravljanje z dokumenti (ESUD)
 • seznaniti študente s pravnimi podlagami uporabe ESUD
 • seznaniti študente z novitetami in najnovejšim razvojem na področju ESUD
 • seznaniti študente s situacijo tega področja v slovenski javni upravi

Kompetence:

 • poznavanje vloge in principov uporabe ESUD v praksi
 • povezovanje znanj na področju informatike in usmerjanje na specifično področje upravljanja z dokumenti
 • sposobnost povezovanja elektronskega upravljanja z dokumenti z drugimi področji (varnostjo, dolgoročno hrambo, itd.)
 • poznavanje obstoječih dokumentnih sistemov v praksi

2. Vsebina predmeta

 • Vsebinska opredelitev področja upravljanja z dokumenti in vloge ESUD
 • Orodja in sistemi za elektronsko upravljanje z dokumenti
 • Standardizacija na področju upravljanja z dokumenti
 • Integracija ESUD z drugimi informacijskimi sistemi
 • Uvedba ESUD – koraki in postopki
 • ESUD v slovenski javni upravi – pravni vidiki in obstoječa praksa
 • ESUD v EU in zakonodaja (direktive) s tega področja

3. Študijska literatura

 • Azad Adam, Implementing Electronic Document and Record Management Systems, ISBN-10: 0849380596, 280 strani.  
 • Izbrana poglavja v obsegu do 150 strani v Michael J. D. Sutton, Document Management for the Enterprise: Principles, Techniques, and Applications, ISBN-10: 0471147192.
 • MoReq : model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov, 96 strani.
 • Zborniki posvetovanj v organizaciji Slovenskega društva za informatiko (Dnevi slovenske informatike), društva MediaDoc (Dok_sis) in drugo.
 • Podatkovni viri na internetu, specializirani spletni portali.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Aktivno sodelovanje na vajah
 • Seminarska naloga
 • Predstavitev seminarske naloge
 • Pisni izpiti