557 Športna vzgoja

557 Športna vzgoja

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 3 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: mag. Matej Jamnik

1. Namen predmeta

Namen predmeta je skozi organizirano in načrtno vodeno športno vadbo pri študentih vplivati na oblikovanje pozitivnih stališč do športa, ozaveščati o vrednotah športa, navajati na zdrav način življenja ter aktivno in ustvarjalno izrabo prostega časa, usmerjati v organizirane oblike športa na univerzi in širšem okolju, preventivno vplivati na posledice pomanjkanja gibanja, razvijati psihofizične sposobnosti in izpopolniti znanje v posameznih izbranih športnih panogah.

Cilji in značilnosti predmeta

Značilnosti predmeta:

 • racionalno vgrajevanje športa v način življenja,
 • oblikovanje razumskega in čustvenega odnosa do telesnega napora,
 • poznavanje teorije aktivnega počitka,
 • poznavanje opredelitev zdravega življenjskega sloga,
 • obvladanje metod za regeneracijo telesa,
 • poznavanje učinkov športne rekreacije na celovito zdravje,
 • poznavanje zdravega prehranjevanja in regulacije telesne teže,
 • poznavanje medicinskih vidikov športa,
 • poznavanje posebnosti najpogostejših patologij gibalnega in srčno-žilnega sistema,
 • osvajanje priljubljene športne panoge,
 • znanje demonstracije izbranih gibalnih in športnih prvin,
 • poznavanje didaktike izbranih športov in gibalnih vsebin.

Vaje potekajo v Univerzitetnih športnih objektih (telovadnicah, fitnesih, bazenu) in športnih centrih v naravi. Študentje imajo možnost izbire vadbenega programa do zasedbe mest. Vadbene skupine so številčno različne (odvisno od športnega programa), upošteva se predpisani normativ, vendar število v skupini ne presega 30 študentov.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Osvajanje vsebin športa kot temeljev, ki omogočajo kvaliteto življenja, uporaba pridobljenega znanja za kompenzacijo vsakodnevnih stresov med študijem, v poklicu in v družini.

2. Vsebina predmeta

Predmet ŠV vključuje naslednje vsebine:

 • uvod in opredelitev predmeta (vsebina in organizacija),
 • pomen in vloga predmeta ŠV kot vrednota kakovosti življenja v času študija in med opravljanjem poklica,
 • učinki športne aktivnosti na celovito telesno, duševno in socialno zdravje študentov,
 • športna aktivnost kot preventivna, korektivna in promocijska dejavnost za ohranjanje zdravja,
 • športni način življenja kot vodilo zdravega načina življenja,
 • izvajanje predmeta poteka tako, da študentje lahko izbirajo med štirimi moduli, in sicer: osnovni programi, zdravstveni ter specialni programi, tekmovalni programi in programi za usposablanje za strokovno delo v športu.

Prvi modul: Osnovni programi
Osnovni programi obravnavajo teoretične in praktične vsebine športnih panog. Vsebine osnovnih programov športa so športne panoge, ki se izvajajo v različnih oblikah in na več stopnjah zahtevnosti. Obsegajo programe učenja, izpopolnjevanja in športno-rekreativnega treninga v izbranih športnih panogah, ki se izvajajo kontinuirano preko celega semestra ali v zgoščenih oblikah.

Drugi modul: Zdravstveni ter specialni programi
Zdravstveni in specialni programi obsegajo teoretične in praktične vsebine, ki omogočajo ohranjanje zdravja, korekcijo negativnih učinkov študija in dela ter navajajo na zdrav način življenja.

Tretji modul: Tekmovalni programi
Tekmovalni programi obsegajo vsa fakultetna, univerzitetna in meduniverzitetna tekmovanja v izbranih športnih panogah in so sestavni del dejavnega sožitja študentov, učiteljev in drugih pripadnikov univerze z namenom sodelovanja znotraj fakultet in univerz.

Četrti modul: Programi za usposabljanje za strokovno delo v športu

Programi za usposabljanje za strokovno delo v športu obsegajo teoretične in praktične vsebine, ki omogočajo opravljanje strokovnega dela v športu.

3. Študijska literature in viri

a) obvezna literature in viri

 • Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (2000). Lepota gibanja tudi za zdravje (izbrana poglavja). Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 336 str.
 • Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (1997). Prehrana - vir zdravja (izbrana poglavja). Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 305 str.
 • Rotovnik-Kozjek, N. (2004). Gibanje je življenje (izbrana poglavja). Ljubljana: Domus, 238 str.

b) dodatna literature in viri

 • Berčič, H. et al. (2001). Šport v obdobju zrelosti. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 210 str.
 • CINDI Slovenija (2002). Krepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehrano (mednarodna konferenca - Radenci). Ljubljana: CINDI Slovenija, 177 str.
 • Francis, P. R. (1996). Real exercise for real people : Finding your optimum level of physical activity for a life time of healty living. Rocklin: Prima Pub,178 str.
 • Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2000). Gibanje za zdravje (svetovni dan zdravja). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 85 str.
 • Pokorn, D. (1988). Gorivo za zmagovalce - prehrana športnika in rekreativca. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 153 str.
 • Russell, R. V. (1982). Planning programs in recreation. St. Louis, Toronto, London: The C. V. Mosby Company, 352 str.
 • Sharkey, B., J. (1997). Fitness and health (4th ed.). Champaign, Windsor, Leeds, Lower Mitcham, Auckland: Human Kinetics, 417 str.
 • Ušaj, A. (1997). Kratek pregled osnov športnega treniranja. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 299 str.

4. Obveznost študentov

Udeležba na predavanjih in 75% aktivna prisotnost na vajah v izbranem vadbenem programu.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Metoda ocenjevanja: pisni izpit iz vedenj o vplivu športne aktivnosti na zdrav način življenja in vzdrževanja psihofizičnega ravnovesja, 75% aktivna prisotnost na vajah v izbranem vadbenem programu.
Opomba: Pogoj za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijske dejavnosti: za vse štiri module zadoščajo predznanja pridobljena v srednjih šolah ter zdravstveni status, ki dovoljuje ustrezen telesni napor.