468 Urejanje prostora in gradbene zadeva

468 Urejanje prostora in gradbene zadeva

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1., 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: mag. Dušan Blaganje

1. Namen predmeta

Namen predmeta je spoznati bistvo urejanja prostora in graditve objektov ter povezanih področij - varstva okolja in ohranjanja narave, gospodarskih javnih služb, evidentiranja nepremičnin, posebnosti investiranja v stavbna zemljišča in zgradbe ter stanovanjske oskrbe ter glavne vsebine in posebnosti pravne ureditve. Pridobljeno znanje je podlaga za samostojno poglobljeno proučevanje področja ter nujna osnova za strokovno delo pri pripravi in vodenju investicijskih procesov in upravnih postopkov v zvezi z urejanjem prostora, graditvijo objektov in povezanimi področji.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študent bo znal pokazati razumevanje temeljnih pravil gospodarjenja z nepremičninami oziroma urejanja prostora, graditve objektov in povezanih področij ter poznavanje glavnih instrumentov na teh področjih. Znal bo uporabiti znanje in razumevanje na profesionalen način v svojem delu ali poklicu in ima zmožnosti argumentirano razpravljati in reševati probleme v določenem področju študija. Sposoben bo zbrati in interpretirati ustrezne podatke (običajno v področju študija), ki so potrebni za oblikovanje presoj, vključno z razmislekom o družbenih, strokovnih in etičnih vidikih, ki so s tem povezani. Znal bo sporočati informacije, ideje, probleme in rešitve tako specialistom, kot tudi nepoznavalcem ima razvite učne spretnosti tako, da nadaljuje študij in se strokovno izpopolnjuje z visoko stopnjo samostojnosti.

3. Vsebina predmeta

 • uvodna pojasnila o obravnavanem področju
 • prikaz značilnosti, ki urejanju prostora dajejo naravo javnih zadev.
 • urejanja prostora in pravne ureditve na slovenskih tleh
 • predpisi o varstvu okolja, ohranjanju narave in varstvu kulturne dediščine
 • oddajanje javnih naročil

4. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Blaganje, Dušan: Urejanje prostora in gradbene zadeve, zapiski in diapozitivi predavanj. (gradivo se posodablja skladno s spreminjanjem zakonodaje in je dostopno na spletnih straneh Fakultete za upravo).
 • Koželj, Janez: Degradirana urbana območja, Ljubljana: Urad RS za prostorsko planiranje, 1998.
 • Pogačnik, Andrej: Urejanje prostora za tretje tisočletje, Ljubljana: Študentska založba, 2000.
 • Premzl, Vilibald et. al.: Mesta in urbanizacija, Ljubljana: Svet za varstvo okolja RS, 1999.
 • Viler Kovačič, Adriana: Varstvo okolja in upravni postopki, Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1999.
 • Mandič, Srna: Stanovanje in država, Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1996.
 • Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, Gospodarski vestnik Ljubljana.
 • Urbani izziv, glasilo Urbanističnega inštituta Ljubljana
 • Geodetski vestnik, glasilo Zveze geodetov Slovenije.
 • Izvirne objave in komentirane izdaje obravnavanih predpisov in drugih aktov.

5. Obveznost študentov

Predavanja in vaje so praviloma obvezni.

8. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit. Pričakuje se razumevanje in enciklopedično poznavanje bistvenih vsebin predmeta, področij urejanja in bistvenih določb oziroma instrumentov iz pravne ureditve.