465 Nemški jezik v upravi II

465 Nemški jezik v upravi II

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: Margit Horvath

1. Namen predmeta

Poglabljanje sintaktične in leksikalne strukture jezika iz I. letnika, usvajanje značilnosti jezika stroke na receptivni in produktivni ravni, poglobljeno spoznavanje strokovne terminologije, utrjevanje sposobnosti razumevanja branih in slišanih strokovnih besedil, usposabljanje za pisanje poslovne korespondence ter tekočo uporabo nemškega pogovornega jezika.

2. Vsebina predmeta

Obravnava tem in proučevanje primerov s področja javne uprave, spoznavanje posebnosti sistema javne uprave v Sloveniji, poglabljanje novo usvojene strokovne terminologije s področja lokalne samouprave, mestne uprave in EU. Razvijanje sposobnosti uspešnega poslovnega komuniciranja zaposlenih v upravnih dejavnostih pri delu z nemškogovorečimi strankami (npr. ustrezno odzivanje na spodbude in vprašanja, obveščanje, natančno in utemeljeno sporočanje svojega mnenja, npr. v razpravah o nekaterih aktualnih temah s področja javne uprave, učinkovita obravnava pritožb in reševanje problemov).

3. Študijska literature in viri

a) obvezna literatura in viri:

 • študijsko gradivo, Margit Horvath, (v pripravi)
 • publikacije o Evropski uniji v nemškem in slovenskem jeziku
 • em Übungsgrammatik, Hering, Matussek, Perlmann-Balme, Hueber Verlag
 • Langenscheidts Grundwörterbuch DaF
 • katerikoli novejši (obsežnejši) nemško - slovenski oz. slovensko-nemški slovar

b) dodatna literatura in viri:

 • domači in tuji (nemški oz. avstrijski) spletni viri in časopisni članki
 • Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer, Schmitt, Hueber Verlag (ali katerakoli druga slovnica nemškega jezika)

c) spletni slovarji in priročniki za učenje slovnice in besedišča:

d) drugi viri na spletu:

 • Passwort Deutsch - Die-Online-Komponente - www.passwort-deutsch.de

4. Obveznosti študentov

Obvezna udeležba na vajah in predavanjih gostujočih predavateljev, redni mesečni pisni izdelki, morebitni projekti, testi, kolokvij ob koncu prvega semestra in končni izpit.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Končna ocena pri predmetu je sestavljena iz naslednjih delov:
Oblika:

 • pisni izpit 60 (redni), 100 (izredni)
 • kolokvij + ev. test/i 15 (redni)
 • projekti (npr. PBL - problembasiertes Lernen) 10 (redni)
 • domače naloge 5 (redni)
 • sodelovanje pri predavanjih in vajah 5 (redni)
 • sodelovanje pri predavanjih gostujočih predavateljev 5 (redni)

kriterij ocenjevanja:

 • 57 - 64 % = zd (6)
 • 65 - 74 % = db (7)
 • 75 - 84 % = pd (8)
 • 85 - 92 % = pd (9)
 • 93 - 100 % = odl (10)
 • 50 - 56 % = ustni zagovor*

*Ustni izpit je v primeru če študent pri seštevku posameznih delov ocene doseže 50 - 56 točk oziroma ob njegovi izraženi želji za boljšo oceno, če je dosegel število točk, ki je na meji med slabšo in boljšo oceno.