464 Angleški jezik v upravi II

464 Angleški jezik v upravi II

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 2., 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: mag. Manica Danko
 • Sodeluje: Marija Zidar

1. Namen predmeta

Namen predmeta je nadgradnja jezikovne in komunikativne ravni znanja angleškega jezika, ki so jo študentje razvili v I. letniku. Poudarek je predvsem na razumevanju in oblikovanju kompleksnejših ustnih in pisnih besedil, značilnih za strokovno sporočanje na akademski ravni, vključeni pa so elementi poslovnega jezika. Slušatelji tako poglobljeno spoznajo in uporabljajo strokovno terminologijo, utrdijo in izboljšajo sposobnost razumevanja branih in slišanih strokovnih besedil, se usposobijo za pisanje tako na akademski (eseji) kot na poslovni (korespondenca) ravni v angleškem jeziku ter tekoče uporabljajo angleški pogovorni poslovni jezik. Angleški jezik je po svoji uporabnosti povezan z vsemi predmeti.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Poglobljeno znanje strokovnega angleškega jezika v poslovnem okolju javne uprave za študente, ki bi želeli opravljati mednarodno priznan izpit iz poslovne angleščine BEC Vantage. Dobra usposobljenost za razumevanje pisne in govorjene poslovne angleščine v delovnem okolju uprave. Poznavanje specifičnosti jezika daje zmožnost refleksije na primernost in ustreznost njegove rabe v situacijah v poslovnem komuniciranju v javni upravi. Pridobljeno znanje daje učinkovito podlago za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji.

2. Vsebina predmeta

 • Jezikovno področje
 • Tematska področja
 • Komunikativne spretnosti
 • Strategije učenja

3. Študijska literature in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Sanderson, P., Williams, A. and Wood, I. (2001) Pass Cambridge BEC Vantage: Student's Book .Summertown Publishing.
 • Wood, I. (2001) Pass Cambridge BEC: Vantage Workbook
 • Summertown Publishing
 • Whitehead, R.& Black, M. (2003). PASS Cambridge BEC: Higher Self-study Practice Tests.

b) dodatna literatura in viri

 • Emmerson, P. 2002. Business Grammar Builder. Macmillan Education.
 • Mascull, B. 2002. Business Vocabulary in Use: Intermediate. CUP
 • Emmerson, P. 2004. Email English. Macmillan
 • Collins Cobuild - Business Vocabulary In Practice [Second edition]
 • West, C. 1998. Recycling Intermediate English. Georgian Press.
 • Ashley, A. 2002. A Handbook of Commercial Correspondence. OUP.

4. Obveznost študentov

Obvezna udeležba na predavanjih oz. vajah, opravljeni pisni preizkusi med vajami, sodelovanje pri predavanjih tujih predavateljev, končni izpit.

5 Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Prisotnost na vajah 5%
 • Preizkus 1 15%
 • Preizkus 2 15%
 • Končni pisni izpit 60%
 • Sodelovanje pri predavanjih tujih predavateljev 5%