463 Javna naročila

463 Javna naročila

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1., 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Peter Grilc

1. Namen predmeta

Študentje bodo v okviru tega predmeta spoznali pojem javnih naročil in namen pravnega urejanja postopkov nabav javnega sekotrja. Podrobono bo obravnavana slovenska pravna ureditev in sistem varstva pravic v postopkih oddaje javnih naročil, ki bo podprta s prakso in odločitvami Državne revzijske.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študentje bodo v okviru tega predmeta izboljšali znanje in razumevanje snovi, pri čemer bodo obvladali temeljne zakonitosti javnih naročil in pravnega urejanja postopkov nabav javnega sektorja. Pridobljeno znanje bodo lahko na profesionalen način uporabili pri svojem delu in poklicu in tako enostavneje reševali probleme s področja javnih naročil. Usposobili se bodo za samostojno zbiranje potrebnih podatkov oziroma informacij, ki jih potrebujejo za oblikovanje predlogov in tehtanje končnih odločitev.

2. Vsebina predmeta

 • Razlogi za pravno urejanje in cilji ureditve
 • Pojem javnih naročil
 • Temeljna načela javnega naročanja kot vrednostna podlaga pravne ureditve
 • Osnovni pojmi in instituti posoptkov oddaje javnih naročil
 • Vrse postopkov oddaje javnih naroči
 • Oddaja javnih naročil v infrastukturnih sektorjih
 • Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Mužina A., Vesel T.: Merila in pogoji, Nebra.d.o.o., 2002
 • Mužina A., Vesel T. et al: Zakon o javnih naročilih s komentarjem, Primath, 2004
 • Arrowsmith, S.: The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet&Maxwell, 1996.
 • Kranjc V.: Zakon o javnih naročilih s komentarjem, GV Založa 2003
 • Eržen T.: Razlaga pojma naročnik - drugače, Pravna praksa, št.10-11, 2003, Gospodarski vestnik
 • www.gov.si/dkom
 • aktualni strokovni članki na katere opozori nosilec

b) dodatna literatura in viri

 • periodična revija Public Procurement Law Review, Sweet & Maxwell
 • Eržen T.: Sekundarne politike pri javnem naročanju, Pravna praksa, št.15, 2002, GV

4. Obveznost študentov

Aktivno sodelovanja pri vajah.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit. Seminarska naloga v obsegu do osmih strani. Sodelovanje na seminarskih vajah v obsegu, ki bo dogovorjen na uvodnih predavanjih in seminarskih vajah.