460 Vodenje ljudi v upravi

460 Vodenje ljudi v upravi

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1., 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Miha Brejc
 • Sodeluje: dr. Janez Stare

1. Namen predmeta

Pri vodenju ljudi je temeljno vprašanje, kako voditi in upravljati socialne situacije, da lahko organizacija opravi svojo nalogo, da bo njeno ravnanje imelo nek smisel in doseglo nek cilj. Vodenje ljudi določa način funkcioniranja organizacije, kar zahteva permanentno iskanje in odločanje o ciljih in skrbi za motivacijo, sodelovanje in socialno koherenco, skrb za potrebno delovno klimo ter skrb za diskusije o vizijah. Predmet odgovarja na navedena vprašanja, poleg tega pa se ukvarja z vprašanjem izbire ter kompetenčnega profila vodje za vodenje ljudi v upravi.

Splošne in predmetno specifične kompetence

Študentje razumejo, interpretirajo in poznajo uporabo teoretičnih konceptov vodenja, managementa, človeških virov, psihologije, sociologije, socialne psihologije, političnih ved in antropologije, ki razlagajo vodenje ljudi v upravi. Študentje prepoznajo in razumejo z vodenjem povezane probleme v organizaciji, izberejo teoretične koncepte, ki ustrezajo tem problemom, in razvijejo ustrezne rešitve, vse z namenom uspešnejšega vodenja ljudi v organizacij.

Študentje znajo sporočiti problem, idejo ali rešitev tako specialistom kot nepoznavalcem. Pridobljeno znanje jim omogoča razviti učne spretnosti tako, da lahko svoje strokovno znanje nadgradijo in se izpopolnjujejo.

2. Vsebina predmeta

 • Osnove vodenja
 • Teorije, pristopi in modeli na področju vodenja ljudi
 • Stili vodenja
 • Vsebinski vidik vodenja
 • Vodenje ljudi kot vodenje in upravljanje socialnih situacij
 • Položaj, pristojnosti in odgovornosti vodij v upravi
 • Potencial za vodenje
 • Izbira vodij
 • Motivacija za vodenje
 • Vrednote in etičnost vodenja
 • Vodja in vplivne moči
 • Vodenje ljudi v upravi
 • Vodja in organizacijski razvoj
 • Kompetenčni profil vodje za vodenje ljudi v upravi
 • Razvoj vodij za vodenje ljudi

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Stare, J., Seljak. J.: Vodenje ljudi v upravi: Povezanost osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006.
 • Northouse, Peter, G.: Leadership theory and practice. Sage Publications, Thousand Oaks , 2003.
 • Hilgenstock, Ralf, Jirmann, Renate, Mitarbeiterfuehrung in der oeffentlichen Verwaltung. Gabler, Wiesbaden, 2001.

b) dodatna literatura in viri

 • Sadler, Ph ilip, Leadership. MBA Maserclass, Kogan Page, London , 2003.
 • Ivanko, Štefan: Temelji organizacije in menedžmenta, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2004.
 • Možina, Stane et al: Management, Didakta, Radovljica 2002.

4. Obveznost študentov

Aktivno sodelovanje na seminarjih in vajah.

5. Oblike preverjanja znanja

Študentje v okviru predmeta izdela seminarsko nalogo. Temo seminarske naloge izberejo v okviru tem, ki so dogovorjene za tekoče študijsko leto. Pozitivna ocena seminarske naloge je pogoj za pristop k preizkusu znanja. Za pozitivno oceno na izpitu je treba doseči najmanj 60% točk (60-66% zd (6); 67-75% db (7), 76-85% pd (8); 86-93% pd (9) in 94-100 odl (10)). Študentje lahko opravijo tudi ustni zagovor, če dosežejo med 56 in 60% točk.

Redni študentje lahko opravijo izpit tudi z dvema kolokvijema, pri čemer je ocena odvisna od seštevka točk pri obeh kolokvijih. Na vsakem kolokviju morajo doseči vsaj 60% točk.