458 Upravljalski informacijski sistemi

458 Upravljalski informacijski sistemi

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1., 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Marko Bohanec, dr. Ljupčo Todorovski

1. Namen predmeta

Seznaniti študente s temeljno teorijo, koncepti, modeli, metodami in orodji ter praktičnimi primeri na področju razvoja in uporabe upravljalskih informacijskih sistemov zasnovanih na uporabi sodobne informacijske tehnologije. Le-ti omogočajo uporabnikom učinkovito in uspešno podporo poslovanju, poslovno komuniciranje in poslovno odločanje.

Po vsebini je predmet povezan predvsem z informacijskimi, deloma pa tudi z organizacijskimi predmeti in predmeti, ki s kvantitativnimi metodami proučujejo javni sektor v višjih letnikih.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Predmet pri študentu razvija razumevanje koncepta upravljalskih informacisjkih sistemov in njihovega mesta v sodobni upravi, poznavanje ustreznih pristopov, metod in tehnik, ter sposobnost načrtovanja konkretnih rešitev na tem področju.

2. Vsebina predmeta

 • Odločanje in odločevalski informacijski sistemi.
 • Značilnosti informacijskih sistemov:
 • Strateško načrtovanje informatike.
 • Uporaba Interneta.
 • Upravljanje in uporaba informacijskih virov.
 • Organizacijski vidiki upravljalskih informacijskih sistemov.
 • Zagotavljanje kadrovskih virov za delovanje UIS.
 • Zagotavljanje potrebnih informacijskih znanj.
 • Ekonomska upravičenost UIS.
 • Projektiranje razvoja upravljalskega informacijskega sistema.
 • Izvedbeni primer upravljalskega IS.

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri:

 • Kovačič, A., Vintar, M.: Načrtovanje in gradnja informacijskih sistemov, (učbenik v pripravi).

b) dodatna literatura in viri:

 • Goldstein, R.C., Storey, V.C.: Commonsense Reasoning in Database Design Expert Systems, University of British Columbia & University of Rochester, 1990.
 • Chorafas, D.N.: Knowledge Engineering, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991.

4. Obveznosti študentov

Obvezna 80 % udeležba na vajah.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Končna ocena je določena na osnovi pisnega izpita, ki ima praviloma pet vprašanj. Končno oceno je mogoče izboljšati z aktivnim sodelovanjem pri vajah in reševanjem praktičnih nalog, ki se vrednoti sproti v obliki "bonus" točk.