457 Strateški management v javnem sektorju

457 Strateški management v javnem sektorju

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1., 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Zdravko Pečar

1. Namen predmeta

Študenti naj bi spoznali najpomembnejša znanja in veščine, ki so potrebne za uspešno izvajanje in načrtovanje strateških sprememb. Poleg tehnik za izdelavo strateških planov bodo spoznali tudi najpomembnejša izhodišča za strateške spremembe/izboljšave kot sta koncepta Novi javni management in Management celovite kakovosti (TQM), ter različna orodja, ki zagotavljajo preglednejše in celovitejše razumevanje obravnavane problematike.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študentje bodo v okviru predmeta pridobili znanje z obravnavanega področja. Pridobili bodo sposobnosti uporabe tega znanja v praksi in na delovnem mestu. S pomočjo tega znanja bodo te zbrane informcije in ideje znali sporočati tistim, ki jim to področje ni blizu. Svoje ideje tega področja bodo znali sporočati strokovno. Pridobljena znanja jim bodo učinkovita podlaga za nadaljevanje študija na univerzitetnem programu študija.

2. Vsebina predmeta

 • Splošni viri strateških spremeb v javnem sektorju:
 • Novi javni management
 • Sodobne metode in tehnike managementa
 • Strateški management
 • Strateški management v javnih organizacijah
 • Orodja za strateško planiranje

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Pečar Zdravko, Management v javnem sektorju, Fakulteta za upravo, Ljubljana , 2003
 • Davenport H. T.: Process ? HBS Press Boston 1993
 • Hanc A.: Projektni management GV Ljubljana 2002

b) dodatna literatura in viri

 • Bryson, J. Strategic planning for nonprofit organisations. Jossey-Bass Publishers, SF, ZDA 1995
 • Bendel T.: Benchmarking for Competitive Advantage, ? London 1998

4. Obveznost študentov

Aktivna udeležba na predavanjih, vajah in seminarjih.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit 70% in seminarska naloga 30% končne ocene.