456 Management v javnem sektorju

456 Management v javnem sektorju

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1., 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Zdravko Pečar

1. Namen predmeta

Predmet je oblikovan tako, da omogoča bodočemu vodstvenemu delavcu v javni upravi.

 • spoznati vsebino, metode in tehnike menedžmenta in njegovo uporabnost za boljše delovanje javne uprave;
 • prikazati predvsem posebnosti menedžmenta v javni upravi v različnih delih javnega sektorja in tudi pri posameznih menedžerskih nalogah;
 • seznaniti študente - bodoče javne menedžerje o potrebnih veščinah za ustrezno opravljanje njihovega dela;
 • spoznati razvojna prizadevanja drugih držav za večjo kakovost javnega sektorja, predvsem na podlagi NJM (novega javnega menedžmenta);
 • izvajanje seminarskih nalog na izbranih področjih menedžmenta v javnem sektorju.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študent si pridobi s študijem predmeta zlasti poglobljeno poznavanje in razumevanje metod in tehnik za aktivno sodelovanje v procesu učenja in izobraževanja.in poglobljeno poznvanje in razumevanje metod in tehnik za oblikovanje sloga lastnega dela. Usposobi se za učinkovito delo na delovnem mestu in za reševanje zapletenih problemov.

2. Vsebina predmeta

 • Menedžment nasploh
 • Značilnosti upravljanja in menedžmenta v javnem sektorju
 • Planiranje pri izvajalcih javnih storitev
 • Organiziranje javnega sektorja (centralizacija, decentralizacija)
 • Vodenje v izvajalskih organizacijah
 • Menedžment celovite kakovosti (TQM)
 • Projektni menedžment v javnem sektorju
 • Vpliv globalizacije na menedžment v javnem sektorju

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Pečar, Zdravko: Management v javnem sektorju, VUŠ, 2001.
 • Rozman, Rudi; Kovač, J.: Koletnik, F.: Management, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1993.
 • Možina, Stane in soavtorji: Management, Didakta, Radovljica, 1992.
 • Flynn, Norman : Public sector management, Harvester Wheatsheaf, London , 1997.

4. Obveznost študentov

Študenti morajo dejavno sodelovati pri seminarjih s predstavitvijo svojih pisnih izdelkov, kar sestavlja 30 odstotkov končne ocene.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit, ki sestavlja 70 odstotkov končne ocene. Obveznost študenta je tudi izdelava seminarske naloge.