454 Evropske integracije

454 Evropske integracije

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 1., 2., 3. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 45
 • Nosilec: dr. Peter Grilc
 • Sodeluje: dr. Alenka Kuhelj

1. Namen predmeta

Temeljna spoznanja o vrstah in tipih integracijskih procesov. Poseben poudarek in večina predavateljskih ter seminarskih ur je namenjena obravnavi gospodarskih integracij, pri čemer glavnino predstavlja obravnava EU, predvsem institucij in materialnega prava. Obulus ur omogoča temeljno seznanitev z institucijami, poglobljeno obdelavo upravno navezane problematike ter temeljno obravnavo posameznih politik. Posebej se ukvarja z razmerjem med EU in Slovenijo ter razmerjem med supranacionalnim pravom in pravnim sistemom države članice.

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Študentje bodo znali razumeti, interpretirati in razložiti znanje na področju razumevanja razmerja med EU in Slovenijo ter razmerjem med supranacionalnim pravom in pravnim sistemom države članice. Študentje se bodo sproti seznanjali z novostmi na obravnavanem področju. To znanje mu bo omogočilo sposobnost komuniciranja na svojem področju tako s strokovnjaki s tega področja kot tudi z laiki. Lahko se bodo strokovno izpopolnjevali in omogočilo jim bo veliko stopnjo samostojnosti pri nadaljevanju študija na podiplomski stopnji.

2. Vsebina predmeta

 • Splošno o vrstah integracij
 • Integracije v Evropi
 • Razvoj evropske gospodarske integracije
 • Institucije skupnosti
 • Sodno varstvo
 • Zakonodaja skupnosti in sprejemanje političnih odločitev
 • Uporaba prava ES
 • Razmerje med pravom ES in nacionalnim pravom: prevlada
 • Splošna načela
 • Prosto gibanje blaga
 • Prosto gibanje zaposlenih (in širše)
 • Svoboda ustanovitve sedeža in ponujanja storitev
 • Javna politika
 • Zagotavljanje enakopravnosti
 • Konkurenčno pravo
 • Intelektualna lastnina
 • Država in skupni trg
 • Zunanja politika
 • Slovenija in EU

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Grilc / Ilešič, Pravo Evropske unije, I. knjiga, Cankarjeva založba, 2001
 • Grilc, Pravo Evropske unije, II. knjiga, Cankarjeva založba, 2001

b) dodatna literatura in viri

 • dodatna literatura bo razdeljena na predavanjih v obliki .ppt datotek, referenc na spletne strani, preglednic ter bo na voljo na spletni strani fakultete ali v arhivu fakultete
 • spletni naslovi z viri prava EU, zlasti www.europa.eu.int , www.gov.si/svz/ in druge, sporočene na predavanjih
 • Opomba: Predavatelj na predavanjih do konca novembra v tekočem študijskem letu natančno predstavi obseg, ki ga je potrebno preštudirati za pripravo na izpit iz navedenih del.

4. Obveznost študentov

Poleg pisnega izpita (tč. 5) mora vsak študent izdelati seminarsko nalogo v obsegu 5-8 računalniških strani (F 12, presledek 1.5) na temo, ki jo kandidat izbere skupaj s predavateljem ali sodelavcem.

Pozitivna ocena seminarske naloge prispeva do 30 % k skupni izpitni oceni.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni izpit. Seminarska naloga v obsegu do osmih strani. Sodelovanje na seminarskih vajah v obsegu, ki bo dogovorjen na uvodnih predavanjih in seminarskih vajah.