453 Upravno informacijsko pravo

453 Upravno informacijsko pravo

 • Vrsta programa: visokošolski stokovni študijski program Uprava
 • 1. stopnja        
 • 3. letnik
 • 5 ECTS
 • Tip predmeta: izbirni
 • Število ur: 60
 • Nosilec: dr. Janez Čebulj
 • Sodeluje: dr. BoštjanBerčič

1. Namen predmeta

Namen predmeta je seznaniti slušatelje z osnovnimi pojmi s področja elektronskega prava v upravi. Računalniško pravo je mlado področje, ki se je v zadnjih desetletjih razvijalo vzporedno z razvojem računalniških, informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Po eni strani se dotika tako klasičnih pravnih tem kot so avtorske pravice, pogodbe, kazniva dejanja in upravne zadeve po drugi strani pa tehnologija odpira vrsto novih pravnih vprašanj kot so: varstvo osebnih podatkov v elektronskih zbirkah, elektronsko poslovanje, varstvo informacijske intelektualne lastnine, računalniški kriminal, dokazna vrednost računalniških zapisov itd. Poseben poudarek bo dan vsebinam informacijskega prava, ki so relevantne za upravo (varstvo osebnih podatkov in javni registri, elektronsko poslovanje v upravi, upravljanje z elektronskimi dokumenti itd.)

Splošne in predmetno-specifične kompetence

Znanje in razumevanje: pokaže znanje in razumevanje na področju študija, pri čemer obvlada temeljne zakonitosti in tehnike upravnopravnega delovanja uprave, potrebne za pravilno in zakonito izvrševanje njenih funkcij. Seznanjen je z novostmi na področju študija.

Uporaba znanja in razumevanja: zna uporabiti pridobljeno znanje in razumevanje na profesionalen način v svojem delu ali poklicu in je zmožen reševati probleme s področja upravnopravnega dela in rešitve argumentirati.

Presojanje: sposoben je zbrati potrebne podatke oziroma informacije, potrebne za oblikovanje predlogov rešitev in ob tehtanju različnih vrednot poiskati ustrezne normativne rešitve.

Sporočanje: sposoben je komunicirati na svojem področju tako s strokovnjaki s tega področja kot tudi z laiki.

Učne spretnosti: ima razvite učne spretnosti; lahko se strokovno izpopolnjuje in nadaljuje študij z visoko stopnjo samostojnosti.

2. Vsebina predmeta

 • Elektronski podpis
 • Elektronsko poslovanje
 • Elektronski arhivi
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Varstvo intelektualne lastnine
 • Pogodbe s področja informacijskih sistemov
 • Računalniški kriminal
 • Računalniški dokazi
 • Pristojnost sodišč pri elektronskem poslovanju
 • Elektronsko razreševanje sporov

3. Študijska literatura in viri

a) obvezna literatura in viri

 • Berčič, B., Čebulj J.: Informacijsko pravo, v pripravi, Fakulteta za Upravo
 • Bainbridge,D: Introduction to Computer Law, Fourth Edition, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, 2000
 • Čebulj, J.: Varstvo informacijske zasebnosti v Evropi in Sloveniji. Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 34. knjiga, Ljubljana 1992
 • Makarovič, B et al: Internet in pravo Izbrane teme s komentarjem Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Založba Pasadena, 2001

b) dodatna literatura in viri

 • Čebulj, J: Varstvo osebnih podatkov v praksi Ustavnega sodišča. V: VIII:
 • Dnevi slovenske uprave. Zbornik referatov. Visoka upravna šola. Portorož, 27.-29. september 2001. Str. 77-85
 • Toplišek, J: Elektronsko poslovanje, Založba Atlantis, Ljubljana 1998
 • Patru, P , Šinigoj, A, Berčič, B et al: Ukrepi v primeru informacijskih nesreč, Šempeter pri Gorici : Inštitut IZIV, 2003

4. Obveznost študentov

Obvezna udeležba na predavanjih ter izdelava seminarske naloge.

5. Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

Preizkus znanja se sestoji iz pisnega ali ustnega izpita in pisne seminarske naloge.
Oblika preverjanja znanja je pisni izpit. Pozitivni rezultat je 45 točk od 80: 45-51: zd(6); 52-58: db(7); 59-66: pd(8); 67-73: pd(9) in 74-80: odl(10).