Visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja

Visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja

  • Osnovni podatki o programu

KLASIUS-SRV: Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16203)

ISCED: poslovne in upravne vede (34)

KLASIUS-P: Poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) (3400)

Frascati: Družboslovne vede (5)

Raven SOK: 7

Raven EOK: 6

Raven EOVK: prva stopnja

  • Namen programa

Visokošolski strokovni študijski program Uprava omogoča izobraževanje strokovnjakov za najširšo paleto delovnih mest v javni in poslovni upravi, to je v celotnem javnem sektorju od državne uprave, širše javne uprave, javnih podjetij do zasebnih podjetij, še zlasti tistih, ki veliko sodelujejo z javnim sektorjem. Je izrazito praktično naravnan in daje vsa potrebna strokovna, organizacijska, računalniška, administrativno-tehnična znanja ter usposobljenost za uspešno delo v upravni praksi na tipičnih delovnih mestih od tajnika, poslovnega sekretarja, strokovnih referentov na najrazličnejših področjih, kjer so potrebna interdisciplinarna pravno-upravno-ekonomska znanja, do vodij organizacijskih enot na nižjih in srednjih hierarhičnih ravneh. Ambicioznejšim študentom pa zagotavlja dovolj teoretičnih znanj za nadaljevanje študija na drugi stopnji.

  • Cilji študijskega programa

Cilji študijskega programa so:

- diplomantom omogočiti kakovostno znanje in razumevanje vsebin na širšem strokovnem področju upravnih in poslovnih ved, ki jim bo na osnovi razvitih kompetenc, pridobljenih v programu, omogočalo takojšno zaposljivost ter ustrezno izhodišče za nadaljevanje študija na 2. stopnji,
- opremiti diplomante z modernim aplikativnim znanjem s področja uprave, prava, organizacije, informatike in ekonomije v slovenskem okolju in okolju Evropske unije,
- usposobiti diplomante za različna dela in naloge, ki jih bodo lahko opravljali v javnem ali zasebnem sektorju, s poudarkom na usklajenem praktičnem znanju, komunikacijskih veščinah, delovanju v timu, analitičnem razmišljanju, reševanju projektnih nalog in sooblikovanju poslovnih odločitev,
- omogočiti študentom pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj na vajah in delovni praksi v ustreznem strokovnem okolju,
- zagotoviti študentom vrhunsko interdisciplinarno znanje z možnostjo nadaljnjega strokovnega razvoja,
- omogočiti študentom osebnostni razvoj z možnostjo izbirnih predmetov, vključevanjem v obštudijske dejavnosti in opravljanjem študijskih obveznosti v tujini ter tako spodbujati ustvarjalnost posameznika.

  • Trajanje študija

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

  • Strokovni naslov

- diplomant upravnih ved (VS) (okrajšava: dipl. upr. ved (VS))
- diplomantka upravnih ved (VS) (okrajšava: dipl. upr. ved (VS))

  • Splošne kompetence diplomanta

Sposobnost razumevanja, povezovanja in prenašanja interdisciplinarnih znanj v prakso.
Zmožnost ovrednotenja domače in tuje prakse.
Zmožnost raziskovanja in prenosa spoznanj v prakso.
Sposobnost analitičnega in povezovalnega mišljenja.
Sposobnost kritične presoje in reševanja problemov.
Sposobnost samorefleksije.
Spoštovanje etičnih načel in multikulturnosti.
Zmožnost delovanja v interdisciplinarnem timu.
Sposobnost sodelovanja z vsemi deležniki.
Obvladovanje veščin poslovanja s strankami.
Sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Govorna in pisna sporazumevalna zmožnost v maternem in vsaj enem tujem jeziku.
Sposobnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj.
Sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja.

  • Predmetnospecifične kompetence diplomanta

Sposobnost povezovanja in prenašanja pridobljenih znanj s področja uprave, prava, organizacije, menedžmenta, ekonomije, informatike, politologije, sociologije ter jezikov v prakso.
Sposobnost prepoznati in analizirati probleme v praksi na področju upravnih in poslovnih ved.
Sposobnost razumevanja statističnih metod.
Sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za pridobivanje, obdelavo in posredovanje podatkov.
Razumevanje delovanja informacijskih tehnologij in rešitev ter implementacij v praksi.
Sposobnost razložiti in primerjati dogajanja na področju upravnih in poslovnih ved.
Sposobnost oblikovanja predlogov za reševanje problemov in njihove interpretacije v upravni praksi.
Sposobnost razumevanja upravno-pravne prakse v slovenskem in evropskem kontekstu.
Sposobnost vodenja upravnih postopkov.
Zmožnost obvladovanja upravnega poslovanja.
Razumevanje delovanja organizacij.
Sposobnost iskanja informacij s področja upravnih in poslovnih ved.
Sposobnost uporabe pridobljenih informacij.
Sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja v slovenskem knjižnem jeziku.
Govorna in pisna zmožnost ter bralno in slušno razumevanja v tujih jezikih na osnovnem nivoju v različnih srednje zahtevnih strokovnih in vsakodnevnih situacijah in okoliščinah.
Razumevanje menedžmenta v javnem in zasebnem sektorju.
Razumevanje javnih financ.
Razumevanje javnih politik.
Razumevanje ekonomike v javnem in zasebnem sektorju.
Sposobnost razumevanja informacijskih sistemov in informatizacije poslovnih procesov.
Spoštovanje etičnih načel in zavezanost profesionalni etiki v okolju delovanja.

  • Mednarodna primerljivost programa

-    Public Administration, ki ga izvaja Agder University College, School of Management, Norveška,
-    Public Administration, ki ga izvaja University of Limerick, Department of Politics and Public Administration, Irska,
-    Public Administration and Public Policy, ki ga izvaja University of Twente, School of Business, Public Administration and Technology, Nizozemska.

  • Način izvajanja

Redni študij se izvaja na sedežu fakultete v celotnem obsegu predpisanih študijskih ur. Študijski proces pri rednem študiju poteka v obliki predavanj, vaj in seminarjev. Namen predavanj je seznaniti študente s teoretičnimi osnovami predmetov in ga prikazati z uporabo v praksi. Vaje so namenjene utrjevanju osnovnega znanja in podrobnejšemu obravnavanju praktičnih primerov.

Izredni študij se izvaja v e-obliki kot študij na daljavo, posredovano znanje je enakovredno klasičnemu rednemu študiju. Izvedba je v celoti izpeljana v e-obliki, z izjemo izpita, ki poteka klasično v prostorih fakultete. Predmeti se izvajajo zaporedno in brez prekrivanja, praviloma 5 tednov, z izjemo jezika, ki poteka 8 tednov. Zadnji teden je namenjen izključno samostojnemu študiju, zadnji delovni dan petega tedna pa se izvede prvi izpitni rok.

Zbornik

 

 

Na vpis

 

 

E-študij na daljavo

 

 

Predmetnik generacije 2018/2019 in kasneje.

Predmetnik generacije 2011/2012.

Predmetnik generacije, ki se v študijskem letu 2010/2011 vpisuje v letnik.

Predmetnik generacije študentov, ki so se vpisali v 1. letnik do vključno v študijskem letu 2007/2008.