865 Projektni praktikum

865 Projektni praktikum

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Franc Solina

 

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je študente seznaniti z osnovami sodobnih metod razvoja programske opreme in inženirskim pristopom k razvoju. Tako se po zaključku študija lažje vključijo v ekipe razvijalcev in vodij projektov, čeprav študij od njih zahteva pretežno samostojno delo in programiranje v malem.

  2. Vsebina predmeta

  • Pisno in ustno poročanje o tehničnih vsebinah
  • Uvod v obvladovanje produktivnosti in projektno delo
  • Faze življenjskega cikla programske opreme: analiza, načrtovanje, kodiranje, testiranje, vpeljevanje, vzdrževanje
  • Posebnosti vodenja projektov razvoja programske opreme (postopni in iterativni razvoj)
  • Mrežno načrtovanje projektov
  • Agilni pristopi k razvoju programske opreme (Scrum, XP)
  • Inženirstvo zahtev za programsko opremo (razvoj zahtev, upravljanje z zahtevami)
  • Objektno orientirano načrtovanje, načrtovalski vzorci, osnove UML
  • Kodiranje,  upravljanje z izvorno kodo, preoblikovanje kode
  • Testiranje programske opreme, avtomatsko testiranje, testno voden razvoj programske opreme

  Študenti v sklopu predmeta izvedejo lasten projekt razvoja programske opreme.

  3. Temeljna literatura in viri

  • D Phillips: The Software Project Manager's Handbook: Principles That Work at Work (Practitioners), Wiley-IEEE Computer Society Press, 2004.
  • I. Sommerville: Software Engineering: (8th Edition), Addison Wesley, 2006.
  • S. McConnell Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press; 2nd edition , 2004.
  • D. Allen. Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. Penguin Books, 2001.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  • Poznavanje sodobnih postopkov razvoja programske opreme in razumevanje njihovega izvora in medsebojne povezanosti.

  Uporaba:

  • Uporaba inženirskih metod pri razvoju programske opreme.

  Refleksija:

  • posebna narava programskega inženirstva

  Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

  • Poznavanje in uporaba metod za delo v skupini, ki rešuje intelektualno zahtevne naloge, trening učinkovitega pisnega in ustnega sporazumevanja s sodelavci.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanja,
  • praktično delo z računalniki pri reševanju domačih nalog,
  • seminarske naloge o orodjih za razvoj programske opreme.

  6. Načini ocenjevanja

  • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50 %)
  • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)