689 Elektronsko poslovanje

689 Elektronsko poslovanje

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Denis Trček

 

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je seznaniti študenta s tehnološkimi,  organizacijskimi in zakonskimi (pravnimi) znanji, ki jih prinaša elektronsko poslovanje (ter najnovejšimi trendi na tem področju). Poudarek je na praktični usposobljenosti študenta, saj se študent nauči modelirati poslovni (pod)proces, razvije ustrezno aplikacijo za e-poslovanje v okviru tega (pod)procesa in jo integrira v zaledni informacijski sistem.

  2. Vsebina predmeta

  Poglavja predmeta obsegajo:

  • Uvod in temeljne definicije.
  • Kratek zgodovinski pregled razvoja e-poslovanja.
  • Sistemski pogled na e-poslovanje skozi analizo generičnih struktur (zunanje in notranje logistične verige ter vpliv odločanja na njihovo obnašanje).
  • Tehnološki vidiki: RIP, XML, spletne storitve in storitve v oblaku, komponentne arhitekture, digitalni plačilni sistemi, novi trendi kot so semantični splet, internet stvari in mobilne aplikacije.
  • Organizacijski vidiki: evolucija poslovnih funkcij in procesov, evolucija informacijskih sistemov, novi poslovni modeli, revizijski postopki COBIT in ISO 27000.
  • Zakonodajni vidiki s poudarkom na ZEPEP, ZEPEP-A, ter ZEKOM.
  • Specifični vidiki načrtovanja in vpeljave sistemov e-poslovanja (spremembe pri strateškem načrtovanju IS, uporaba formalnih metod kot je jezik Z, skladnost s standardi kot je Common Criteria).
  • Zaključki.

  3. Temeljna literatura in viri

  • D. Trček: Elektronsko poslovanje, kopije prosojnic, FRI,  Ljubljana, 2014.

  Dodatna literatura

  • R. Kalakota: E-business, Adison Wesley, New York, 2002.
  • Dave Chaffey: E-Business and E-Commerce Management - Strategy, Implementation and Practice, FT Prentice Hall, 2011.
  • Sterman J.: Business Dynamics, Prentice Hall, 2002.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  • Razumevanje konceptov elektronskega poslovanja ter integracija z znanji, dobljenimi pri drugih predmetih s tehničnega in organizacijskega področja.

  Uporaba:

  • Sposobnost za razvoj, administracijo ali vodenje sistemov e-poslovanja v organizacijah.

  Refleksija:

  • Razumevanje teoretičnih konceptov, pridobljenih na predavanjih skozi praktično realizacijo na vajah.

  Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

  • Sposobnost integracije pridobljenih znanj z drugimi področji (obvladovanje in načrtovanje inf. sistemov, vodenje projektov, razvoj spletnih aplikacij, mobilne platforme), sposobnost samostojne pisne in ustne predstavitve strokovne problematike ter javnega nastopanja, podjetniško razmišljanje.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja, vaje s projektnim delom (praktične prototipne implementacije), lastne predstavitve.
  • Udeležba na vajah je obvezna (zahtevan procent udeležbe se določi ob začetku št. leta). Nosilec predmeta lahko določi obvezno udeležbo tudi na predavanjih.

  6. Načini ocenjevanja

  • 50 % ocene predstavlja sprotno delo študenta in sicer v obliki preverjanj na vajah (domače naloge, kvizi, praktičen projekt), 50 % ocene pa predstavljata izpit, ki je načeloma v pisni obliki (nosilec lahko namesto pisnega izpita uvede zahtevnejši seminar, lahko pa tudi dodatni ustni zagovor).
  • Za uspešno opravljene obveznosti pri predmetu morata biti pozitivni obe delni oceni. Pristop k izpitu je možen le po uspešno opravljenih obveznostih pri vajah.