674 Osnove podatkovnih baz

674 Osnove podatkovnih baz

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Marko Bajec

 

1. Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnove o podatkovnih bazah, to je, kaj so prednosti uporabe podatkovnih baz v primerjavi z drugimi načini shranjevanja podatkov; kako podatkovne baze delujejo in kako upravljamo z njimi; kaj so sistemi za upravljanje s podatkovnimi bazami? Kaj zmorejo; kako načrtujemo podatkovne baze? ipd.

  2. Vsebina predmeta

  predavanja:

  • Uvod v PB
  • zgodovina razvoja shranjevanja podatkov;
  • sistemi za upravljanje s PB (SUPB);
  • vrste SUPB;
  • vloge pri upravljanju PB;

  Opisovanje in shranjevanje podatkov v PB ter poizvedovanje v PB

  • tri-nivojska predstavitev podatkov v PB;
  • shramba in indeksiranje podatkov;
  • formalni poizvedovalni jeziki;
  • osnove SQL;
  • predstavitev QBE;

  Upravljanje s PB

  • opis osnovnih komponent in storitev SUPB;
  • vzdrževanje PB;
  • skrbništvo podatkov;

  Osnove načrtovanja PB

  • tri-nivojski pristop k načrtovanju PB;
  • konceptualno načrtovanje;    
  • logično načrtovanja;
  • osnove normalizacije;
  • fizično načrtovanje.

  3. Temeljna literatura in viri

  • Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg (2005). Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Fourth Edition, Addison-Wesley.
  • Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke (2003). Database Management Systems, Third Edition, McGraw-Hill.
  • Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2003). Fundamentals of Database Systems, Fourth Edition, Addison-Wesley.
  • Tomaž Mohorič (2002). Podatkovne baze, Založba Bi-TIM.
  • Peter Rob, Carlos Coronel (2005). Database Systems: Design, Implementation and Management, Sixth Edition, Addison Wesley.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  • Poznavanje osnovnih principov delovanja sistemov za upravljanje s podatkovnimi bazami. Poznavanje tehnik načrtovanja podatkovnih baz. Poznavanje formalnih jezikov za poizvedovanje po podatkovnih bazah. Poznavanje prednosti uporabe podatkovnih baz.

  Uporaba:

  • Uporaba v sklopu razvoja informacijskih sistemov in druge programske opreme, ki zahteva obvladovanje večjih količin podatkov.

  Refleksija:

  • Zmožnost izboljševanja pristopov modeliranja, predstavitve in hranjenja podatkov v okviru praktičnih problemov.

  Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Spretnosti uporabe domače in tuje literature in drugih virov, uporaba IKT, uporaba sistematičnih pristopov, analiza potreb, identifikacija in reševanje problemov, delo v timih.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja,
  • računske vaje z ustnimi nastopi,
  • projektni način dela pri domačih nalogah in
  • seminarjih.

  6. Načini ocenjevanja

  Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

  • Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo) (50 %)
  • Končno preverjanje (pisni in ustni izpit) (50 %)