689 Elektronsko poslovanje

689 Elektronsko poslovanje

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Denis Trček

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je seznaniti študenta s tehnološkimi in organizacijskimi koncepti, ki jih prinaša elektronsko poslovanje ter najnovejšimi trendi na tem področju.

2. Vsebina predmeta

PREDAVANJA

 • Uvod in temeljne definicije.
 • Kratek zgodovinski pregled razvoja e-poslovanja.
 • Sistemski pogled na e-poslovanje skozi analizo generičnih struktur (zunanje in notranje logistične verige ter vpliv odločanja na njihovo obnašanje).
 • Tehnološki vidiki (RIP, XML, spletne storitve, komponentne arhitekture, digitalni plačilni sistemi,novi trendi kot so npr. sistemi RFID).
 • Organizacijski vidiki (evolucija poslovnih funkcij in procesov, evolucija informacijskih sistemov, novi poslovni modeli, revizijski postopki COBIT in ISO 27000).
 • Zakonodajni vidiki (predvsem ZEPEP, ZEPEP-A, ter ZEKOM).
 • Specifični vidiki načrtovanja in vpeljave sistemov e-poslovanja (spremembe pri strateškem načrtovanju IS, uporaba formalnih metod kot je jezik Z, skladnost s standardi kot je Common Criteria).
 • Zaključki.

 

3. Študijska literatura

 • D. Trček, Elektronsko poslovanje, Kopije prosojnic, FRI, Ljubljana, 2007 (dosegljivo prek spleta).
 • R. Kalakota. E-business, Adison Wesley, New York, 2000 (dosegljivo v knjižnici).

4. Obveznosti študenta

Vpis v letnik, pristop k pisnemu izpitu je dovoljen po uspešno opravljenih vajah (na vajah je obvezna vsaj 80 % prisotnost)  in uspešni predstavitvi ter zagovoru seminarja (ta je praviloma ob zaključku predavanj).

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Preverjanje znanja se sestoji iz pisnega in ustnega izpita, kjer se za ustni izpit lahko prizna tudi uspešno opravljen seminar. Ocenjevanje: 1-5 nezadostno, 6 zadostno, 7 dobro, 8 in 9 prav dobro, 10 odlično.