688 Managament v javnem sektorju

688 Managament v javnem sektorju

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Zdravko Pečar

1. Namen predmeta

Cilji:

 • spoznati vsebino, metode in tehnike menedžmenta in njegovo uporabnost za boljše delovanje javne uprave; ter prikazati predvsem posebnosti menedžmenta v javni upravi v različnih delih javnega sektorja in tudi pri posameznih menedžerskih nalogah;
 • seznaniti študente - bodoče javne menedžerje o potrebnih veščinah za ustrezno opravljanje njihovega dela;
 • spoznati razvojna prizadevanja drugih držav za večjo kakovost javnega sektorja, predvsem na podlagi NJM (novega javnega menedžmenta).

Ključne kompetence:

 • razumevanje funkcij in načel managementa;
 • poznavanje razlik pri managementu zasebnega in javnega sektorja - NJM;
 • obvladovanje procesa odločanja;
 • razumevanje konceptov kakovosti in TQM;
 • razumevanje sistemov in procesov;
 • spreminjanje uspešnosti delovanja in izboljševanje;
 • planiranje in analiziranje.

 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v management
 • Menedžment nasploh
 • Značilnosti upravljanja in menedžmenta v javnem sektorju
 • Organiziranje javnega sektorja (centralizacija, decentralizacija)
 • Planiranje in analiziranje
 • Vodenje v izvajalskih organizacijah
 • Kakovost
 • Menedžment celovite kakovosti (TQM)
 • Projektni menedžment v javnem sektorju
 • Strateško planiranje in management
 • Meritve učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti javnih organizacij
 • Vpliv globalizacije na menedžment v javnem sektorju

3. Študijska literatura

 • Pečar, Zdravko: Management v javnem sektorju, FU, 2004;
 • Rozman, Rudi; Kovač, J.; Koletnik F.; Management, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1993;
 • Možina, Stane in soavtorji: Management, Didakta, Radovljica, 1992;
 • Flynn, Norman: Public sector management, Harvester Wheatsheaf, London, 1997.

4. Obveznosti študenta

Vpis v letnik

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit.
 • kolokviji
 • seminarsko delo