686 Upravni postopek in upravni spor

686 Upravni postopek in upravni spor

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Polona Kovač

1. Namen predmeta

Cilji:

 • poznati in razumeti različne postopke za uveljavljanje pravic oz. naložitev obveznosti na upravnih področjih,
 • na temelju pozitivnopravne ureditve in sodnih judikatov spoznati dovoljeno procesno odločanje v upravnem procesnem pravu ter pravni položaj organa in stranke v nastali procesni situaciji,
 • poznati in razumeti sistem sodnega nadzora nad zakonitostjo konkretnih upravnih aktov s poudarkom na upravnem sporu. Upravni postopek proučevati kot demokratično proceduro, ki izvršilni oblasti nalaga odrejeno postopanje in preprečuje samovoljo in arbitrarnost.

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje utemeljitev in zgodovine (razvoja) temeljne discipline procesnega upravnega prava, koherentno obvladanje temeljnega znanja, sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in aplikacije materialnega prava v procesnih položajih,     
 • razumevanje splošnih elementov in strukture upravnega procesnega prava ter povezanosti z drugimi disciplinami ter zagovarjanja varstva javne koristi v dialogu z drugimi akterji postopkov,
 • sposobnost za reševanje konkretnih postopkovnih problemov z uporabo znanstvenih metod ter umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst upravnega prava pri regulaciji področnega procesnega prava ali z aplikacijo pravil procesnega prava v dejanski stan,              
 • razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba v reševanju konkretnih delovnih problemov,
 • znanja in veščine vodenja upravnih postopkov s ciljem zagotavljanja formalne zakonitosti odločitev o pravicah in obveznostih strank.

 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod
 • Pojem upravne zadeve
 • Temeljna načela
 • Udeleženci postopka
 • Komuniciranje med organi in strankami ter drugimi udeleženci (jezik, vloga, vabilo, zapisnik, pregled dokumentov, vročanje)
 • Roki, red in stroški postopka
 • Postopek na prvi stopnji odločbe in sklepi.
 • Pravna sredstva
 • Izvršba
 • Izbrani posebni upravni postopki
 • Upravni in socialni spor
 • Ustavnosodno varstvo

3. Študijska literatura

 • Androjna, V. in Kerševan, E. (2006): Upravni postopek in upravni spor, GV založba, Ljubljana.
 • Craig, P. (2006): EU Administrative Law, Oxford University Press, Oxford.
 • Grafenauer, B., in Breznik, J. (2005): Upravni postopek in upravni spor, GV Založba, Ljubljana.
 • Jerovšek, T., Trpin, G. (ur.) et al. (2004): Zakon o splošnem upravnem postopku s komentarjem, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Nebra, Ljubljana.
 • Jerovšek, T., in Kovač, P. (2007): Posebni upravni postopki, Fakulteta za upravo, Ljubljana.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Ustni ali pisni izpiti, predhodno kolokvij z do 20 % vrednosti izpitne ocene.

Kreditno ovrednotenje posameznih študijskih dosežkov v okviru individualnega dela (sodelovanje pri raziskavah, projektno in terensko delo) na podlagi poročil o delu oz. problemskih nalog z do 30 % vrednosti izpitne ocene.