683 Komuniciranje in vodenje projektov

683 Komuniciranje in vodenje projektov

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Franc Solina

1. Namen predmeta

Prvi cilj predmeta je osvežitev in nadgradnja osnovnih komunikacijskih kompetenc (pisno izražanje, govor, komuniciranje po medmrežju), predvsem v povezavi s poročanjem  o strokovnih temah in z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij.
Drugi del predmeta študente seznani z osnovnimi načini organizacije projektnega načina dela.

2. Vsebina predmeta

Predavanja:
I. Komuniciranje

 • Zaznavne in komunikacijske sposobnosti človeka (vid, sluh, otip, govor, neverbalno komuniciranje, pisava).
 • Pomen in vloga komuniciranja v sodobni družbi.
 • Pisanje in objavljanje strokovnih besedil (vrste besedil, struktura, jezik, priprava na pisanje, iskanje in navajanje virov, recenziranje, oblikovanje, objavljanje).
 • Vizualno in logično urejanje besedil.
 • Govorne predstavitve (načrtovanje, projekcijski materiali, nastop).
 • Komuniciranje po medmrežju (e-pošta, spletne strani, okolja za sodelovanje, virtualni svetovi in skupnosti).

II. Vodenje projektov:

 • Definicija in vrste projektov.
 • Tradicionalno, adaptivno in ekstremno načrtovanje in vodenje projektov.
 • Mrežno načrtovanje in prilagajanje omejitvam.
 • Projektne skupine, njihova organizacija in vodenje.
 • Projektna organizacija razvoja programske opreme.

 

3. Študijska literatura

 • Joseph A. Devito. Human Communication, The Basic Course. 11th Edition, Allyn & Bacon, 2008.
 • France Vreg. Sporazumevanje živih bitij. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1997.
 • M. Hladnik. Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja, 6. spremenjena izd., Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2002.
 • F. Solina. Projektno vodenje razvoja programske opreme. Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1997.
 • R. K. Wysocki, R. McGary. Effective Project Management, Traditional, Adaptive, Extreme, 3rd Edition. Wiley, Indianapolis, IN, 2003.
 • D. Phillips. Software Project Manager's Handbook, Principles that work at work, 2nd Edition. IEEE CS Press, Wiley Interscience, 2004.

4. Obveznosti študenta

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI. Obvezna je vsaj 75 % prisotnost pri organiziranem izvajanju vaj.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pogoj za uspešno opravljene vaje je najmanj 50 % uspeh pri sprotnem preverjanju znanja. Študenti, ki dosežejo 70% ali več vseh možnih točk, imajo priznan izpit v celoti, pri čemer se končna ocena izpita določi na osnovi uspeha pri zagovorih seminarjev in domačih nalogah. Ostali študenti opravljajo pisni in ustni izpit, ki se izvaja v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI.