682 Spletno programiranje

682 Spletno programiranje

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Janez Demšar
 • Sodeluje: dr. Matija Marolt

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti tehnologije povezane z razvojem spletnih aplikacij, tako na strani odjemalca, kot strežnika in usposabljanje študentov za samostojen razvoj tovrstnih aplikacij.

2. Vsebina predmeta

Predavanja:

Uvod

 • Delovanje spleta; razlika med protokoli s sejo (npr. POP) in brez (HTTP)
 • Osnovni spletni standardi: HTML (DHTML...), CSS; osnove oblikovanja

Strežniške tehnologije

 • Pregled osnov strežniških tehnologij; delovanje (zastarelega, a poučnega) CGI, različni tipi zahtev HTTP, glava zahteve in odgovora HTTP, piškotki (cookies) in podobno
 • Koncepti spletnega programiranja. Vodenje seje, dinamično generiranje strani, predpomnjenje.
 • Spletne aplikacije v tehnologiji ASP.NET/JSP/PSP/ PHP
 • Lastnosti, namestitev in nastavljanje najpomembnejših spletnih strežnikov (IIS, Apache)
 • Napredno programiranje strežnikov; lovljenje dogodkov, ISAPI, ISAPI filtri...

Tehnologije na strani odjemalcev

 • Programiranje odjemalcev: ECMAScript, java apleti. Flash in Silverlight.
 • Interaktivnost in AJAX

Ostalo

 • XML tehnologije. Sintaksa XML. Sheme. Pregledovanje dokumentov XML. Modeli in jeziki: DOM, SAX, XSLT, XPath, XQuery, Open XML.
 • Spletne storitve. Protokoli in opisni jeziki: SOAP, WSDL, UDDI. WS-* standardi. Storitveno usmerjena arhitektura. Pisanje porazdeljenih aplikacij.
 • Varnost na spletu. Upravljanje z identitetami. Profiliranje uporabnikov.
 • Web 2.0. Semantični splet. RDF, metapodatki in metapodatkovni standardi. Ontologije, OWL. Predstavitev znanja.

 

3. Študijska literatura

 • Robert W. Sebesta: Programming the World Wide Web, Pearson Education
 • Paul S. Wang, Sanda Katila: An Introduction to Web Design and Programming, Course Technology
 • B. Evjen, K, Sharkey et al.: Professional XML (Programmer to Programmer), Wrox
 • Mark D. Hansen, SOA Using Java- Web Services, Prentice Hall

4. Obveznosti študenta

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pogoj za uspešno opravljene vaje je uspešen razvoj laboratorijskega projekta in njegova predstavitev. Uspešno opravljene vaje so predpogoj za pristop k pisnemu oziroma ustnemu izpitu, ki se izvaja v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI.