680 Informatizacija poslovnih procesov v upravi

680 Informatizacija poslovnih procesov v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Mirko Vintar

1. Namen predmeta

Cilji:

 • predstaviti vlogo poslovnih procesov ter njihove informatizacije za poslovanje moderne organizacije
 • predstaviti osnovne metodološke koncepte, tehnike in metode analize, načrtovanja, gradnje in uvajanja informacijskih sistemov v upravnih sistemih
 • predstaviti organizacijske vidike ter osnove projektnega pristopa pri razvoju informacijskih sistemov

Kompetence

 • razumevanje analize poslovnih procesov ter njihove informatizacije
 • samostojna kritična analiza poslovnih sistemov, poslovnih procesov
 • sposobnost racionalizacije, prenove v funkciji nadaljnje informatizacije ter razvoja informacijskega sistema na logični ravni
 • opredelitev informacijskih potreb uporabnikov ter njihovo modeliranje
 • sodelovanje ali samostojno vodenje delo pri projektih prenove in informatizacije poslovnih procesov

 

2. Vsebina predmeta

 • Vloga IS v modernih organizacijah
 • Ključni problemi razvoja informacijskih sistemov
 • Temeljni koncepti analize poslovnih procesov
 • Procesna orientacija pri razvoju poslovnih sistemov
 • Metodologije analize, načrtovanja in gradnje IS
 • Logično modeliranje IS
 • Modeliranje podatkov
 • Modeliranje postopkov
 • Izvedbeni podatkovni modeli
 • Objektna orientacija pri modeliranju informacijskih sistemov
 • Organizacijski vidiki razvoja IS
 • Projektni pristop pri razvoju informacijskih sistemov

3. Študijska literatura

 • Vintar M., Informatizacija poslovnih procesov v upravi, 2006
 • Kovačič A., Bosilj-Vukšič V. : Management poslovnih procesov, GV Založba, 2005
 • Shelly B. et al : Systems Analysis and Design, Thomson Course Technology, 2008
 • Becker J., Kugeler M., Rosemann M., Process Management, Springer Verlag, Berlin, 2003
 • Patel Nandish V. : Critical Systems Analysis and Design, Routlege, Oxon, 2005

4. Obveznosti študenta

Opravljen izpit iz Informatike.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit je v pisni, izjemoma v ustni obliki. Ocena se sestoji iz ocene teoretičnega dela, vaj (seminarske naloge) in seminarja.

Teoretični del izpita je možno opraviti z dvema kolokvijema.