679 Ravnanje s človeškimi viri v javni upravi

679 Ravnanje s človeškimi viri v javni upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 7 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Miha Brejc

 

1. Namen predmeta

Splošni cilji predmeta:

 • predstaviti temeljna teoretična izhodišča tega predmetnega področja
 • seznaniti študent s pomenom človeških virov v javni in poslovni upravi
 • razumevanje svojstvenega položaja javnih uslužbencev

Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje teoretičnih utemeljitev ravnanja s človeškimi viri
 • razumevanje pomena človeških virov v javni in poslovni upravi
 • sposobnost opredelitve in organiziranja dela na ravnanja z ljudmi v javni upravi
 • sposobnost samostojnega organiziranja upravnega dela in ravnanja z ljudmi
 • razumevanje razmerij med politiko in javno upravo
 • razumevanje vloge vodij pri obvladovanju sprememb

 

2. Vsebina predmeta

1 Temeljna teoretična izhodišča
1.1 Pojmovne opredelitve
1.2 Javna uprava je obsežen predmet proučevanja
1.3 Metodološki instrumentarij
2 Ljudje v javni upravi
2.1 Ravnanje s človeškimi viri
2.2 Človeške zmožnosti
2.3 Proces zaposlovanja v javni upravi
2.4 Motivacija in zadovoljstvo z delom
2.5 Izobraževanje in razvoj zaposlenih
2.6 Etika v javni upravi
2.7 Reševanje konfliktov
2.8 Stres
2.9 Komuniciranje v javni upravi
2.10 Sindikalna dejavnost v javni upravi
3 Organiziranje upravnega dela
3.1 Temeljna načela organizacije
3.2 Pristojnosti in odgovornosti vodilnih oseb za organiziranje dela
3.3 Reševanje organizacijskih problemov
3.4 Sodobna organizacijska paradigma
3.5 Organizacijski pogled na IKT,
3.6 Varnost in zdravje pri delu
4. Javna uprava in okolje
4.1 Politika in javna uprava
4.2 Uspešno obvladovanje sprememb v javni upravi

3. Študijska literatura

 • Brejc, M.: Ljudje in organizacija v javni upravi, Druga dopolnjena izdaja, Fakulteta za upravo 2004.
 • Lipičnik, B.: Ravnanje z ljudmi pri delu, Gospodarski vestnik, 1998.
 • Pučnik,J.: Kultura, družba in tehnologija, Inštitut Jožeta Pučnika Ljubljana 2007
 • Sambrook,S., Steward,J.: Human Resource Development in the Public Sector, Routledge, 2007
 • Možina, S. et. al.: Management kadrovskih virov, FDV, Ljubljana, 1998.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pisni ali ustni izpit.

Pri končni pozitivni oceni se upošteva tudi aktivnost študenta na predavanjih in vajah, uspeh na testih in seminarska naloga.