677 Osnove umetne inteligence

677 Osnove umetne inteligence

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur:75
 • Nosilec: dr. Ivan Bratko

1. Namen predmeta

 • Seznaniti slušatelje z osnovnimi koncepti, idejami, metodami in tehnikami umetne inteligence
 • Sposobnost reševanja problemov z metodami umetne inteligence
 • Zmožnost razumevanja literatura s področja umetne inteligence
 • Prispevati k razumevanju relevantnosti tehničnih dosežkov umetne inteligence glede na njihove implikacije v filozofiji in psihologiji

2. Vsebina predmeta

 • Uvod v umetno inteligenco in primeri uporabe
 • Prostor stanj in osnovni algoritmi preiskovanja: globinsko, širinsko, iterativno poglabljanje, zahtevnost teh algoritmov
 • Hevristično preiskovanje, algoritma A* in IDA*,  izrek o popolnosti A*, lastnosti ocenitvenih funkcij ter analiza časovne in prostorske zahtevnosti
 • Dekompozicija problemov z AND/OR grafi, algoritmi iskanja v AND/OR grafih, hevristično preiskovanje in algoritem AO*
 • Strojno učenje: problem učenja iz podatkov, iskanje zakonitosti v podatkih in podatkovno rudarjenje, opisni jeziki in prostori hipotez, učenje odločitvenih dreves, regresijskih dreves, modelnih dreves, ter pravil. Programska orodja strojnega učenja in primeri  uporabe.
 • Predstavitev znanja in ekspertni sistemi: predstavitev znanja s pravili, ogrodji, semantičnimi mrežami, ontologije; algoritmi sklepanja in generiranje razlage; obravnavanje negotovega znanja, bayesovske mreže
 • Planiranje po principu sredstev in ciljev, linearno in nelinearno planiranje, regresiranje ciljev, primeri uporabe v robotiki in logistiki

3. Študijska literatura

 • I. Bratko, Prolog Programming for Artificial Intelligence,
 • Third edition, Pearson Education,
 • Addison-Wesley 2001, ISBN: 0201403757.
 • S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Second edition, Prentice-Hall 2003, ISBN: 0137903952.
 • I. Bratko, Prolog in umetna inteligenca, Založba FE in FRI, 1998
 • I. Kononenko, Strojno učenje, Založba FE in FRI, 2005
 • Materiali na spletu:   Prosojnice predavanj, naloge

4. Obveznosti študenta

Vpis v ustrezni letnik študija. Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI. Pogoj za pristop k izpitu so uspešno opravljene seminarske naloge.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Upošteva se dosežek na izpitu (pisno in ustno) ter ocena seminarskih nalog. Pisni in ustni izpit se izvaja v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI. Ocenjevalna lestvica: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno)