675 Metode in tehnike za podporo odločanja v upravi

675 Metode in tehnike za podporo odločanja v upravi

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 2. letnik
 • 4 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 50
 • Nosilec: dr. Marko Bohanec

1. Namen predmeta

Cilji:
Namen predmeta je seznaniti študente s procesi odločanja, ki potekajo v upravi, in osnovnimi značilnostmi teh procesov. Pri predmetu študenti spoznajo metode, tehnike in sisteme za podporo zahtevnih odločitvenih procesov. Poudarek je na metodah odločitvene analize in večparametrskega modeliranja ter na njihovi uporabi v praksi.

Predmet pri študentu razvija razumevanje odločitvenih problemov, poznavanje ustreznih metod in tehnik za njihovo reševanje ter sposobnost reševanja praktičnih problemov z uporabo ustreznih pristopov, metod in programske opreme.

2. Vsebina predmeta

 • Splošno o odločanju
  Odločanje v upravi
  Metode in tehnike za podporo odločanja
  Sistemi za podporo odločanja
  Povezovanje metod podpore odločanja z metodami iskanja zakonitosti v podatkih

3. Študijska literatura

 • R.T. Clemen: Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis. Duxbury, 1997.
  E.Turban, J.E.Aronson: Decision Support Systems & Intelligent Systems. Prentice Hall, 2000.
  E. Jereb, M. Bohanec, V. Rajkovič: DEXi: Rač. program za večparametrsko odločanje. Mod.org. 2003.
  D. Mladenić, N. Lavrač, M. Bohanec, S. Moyle: Data mining and decision support. Kluwer, 2003.

4. Obveznosti študenta

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Končna ocena je določena kot navzgor zaokroženo povprečje ocen seminarske naloge in pisnega izpita, pri čemer morata biti obe oceni pozitivni. Ocena seminarske naloge je določena na osnovi pisnega izdelka in ustnega zagovora naloge.