674 Osnove podatkovnih baz

674 Osnove podatkovnih baz

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 75
 • Nosilec: dr. Marko Bajec

1. Namen predmeta

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnove o podatkovnih bazah, to je, kaj so prednosti uporabe podatkovnih baz v primerjavi z drugimi načini shranjevanja podatkov; kako podatkovne baze delujejo in kako upravljamo z njimi; kaj so sistemi za upravljanje s podatkovnimi bazami? Kaj zmorejo; kako načrtujemo podatkovne baze? ipd.

2. Vsebina predmeta

I. Uvod v PB

 • zgodovina razvoja shranjevanja podatkov;
 • sistemi za upravljanje s PB (SUPB);
 •  vrste SUPB;
 • vloge pri upravljanju PB;

II. Opisovanje in shranjevanje podatkov v PB ter poizvedovanje v PB

 • tri-nivojska predstavitev podatkov v PB;
 • shramba in indeksiranje podatkov;
 • formalni poizvedovalni jeziki;
 • osnove SQL;
 • predstavitev QBE;

III. Upravljanje s PB

 • opis osnovnih komponent in storitev SUPB;
 • vzdrževanje PB;
 • skrbništvo podatkov;

IV. Osnove načrtovanja PB

 • tri-nivojski pristop k načrtovanju PB;
 • konceptualno načrtovanje;        
 • logično načrtovanja;
 • osnove normalizacije;
 • fizično načrtovanje.

 

3. Študijska literatura

 • Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg (2005). Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Fourth Edition, Addison-Wesley
 • Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke (2003). Database Management Systems, Third Edition, McGraw-Hill
 • Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2003). Fundamentals of Database Systems, Fourth Edition, Addison-Wesley
 • Tomaž Mohorič (2002). Podatkovne baze, Založba Bi-TIM.Peter Rob, Carlos Coronel (2005). Database Systems: Design, Implementation and Management, Sixth Edition, Addison Wesley.

4. Obveznosti študenta

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI. Obvezna je vsaj 75 % prisotnost pri organiziranem izvajanju vaj.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu so uspešno opravljene vaje, to je izdelane domače naloge ter seminarska naloga. Domače in seminarske naloge se ocenjujejo. Možno je pridobiti od 1 do 5 točk, ki se štejejo kot dodatne točke pri rezultatu pisnega izpita. Pisne in ustne izpite se sicer izvaja v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FRI.