672 Informatika

672 Informatika

 • Vrsta programa: univerzitetni študijski program Upravna informatika
 • 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: obvezni
 • Število ur: 90
 • Nosilec: dr. Ljupčo Todorovski

1. Namen predmeta

Cilji:

 • seznaniti študente s temeljnimi teoretičnimi koncepti, pojmi ter tehnologijami na področjih računalništva, informatike in informacijskih sistemov,
 • predstaviti razvoj računalništva, informatike in informacijskih tehnologij,
 • opredeliti vpliv informatike na družbeni razvoj in še posebej na razvoj javne uprave.

Kompetence:

 • poznavanje vloge informatike v sodobni družbi in organizacijah
 • razumevanje temeljnih konceptov in terminologije na področjih, računalništva in informatike,
 • razumevanje življenjskega cikla informacijskega sistema,
 • razumevanje pristopov k modeliranju podat.

 

2. Vsebina predmeta

 • Uvod in opredelitev osnovnih pojmov
 • Formalni modeli računanja: končni avtomati, regularni izrazi in Turingovi stroji
 • Informacijska tehnologija: strojna in programska oprema
 • Telekomunikacijska tehnologija: računalniška omrežja in varnost podatkov
 • Splošna sistemska teorija
 • Osnove informacijskih sistemov
 • Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov
 • Organizacija podatkovnih baz in osnove modeliranja podatkov
 • Primeri tipičnih informacijskih sistemov v javni upravi
 • Predstavitev glavnih razvojnih smeri informatizacije uprave

3. Študijska literatura

 • Vintar M. Informatika. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2006.
 • Resinovič G. In Gradišar M. Informatika v poslovnem okolju. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 1999.
 • Rainer, R.K. in Turban E. Introduction to information systems: supporting and transforming business. John Wiley & Sons Inc, ZDA, 2007.
 • Sipser, M. Introduction to the Theory of Computation. Course Technology, Cengage Learning, Boston, ZDA, 2006. Druga izdaja.

4. Obveznosti študenta

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 1. letnik študija.

5. Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit je sestavljen iz dveh obveznosti: teoretični in praktični del, ki se opravi v obliki seminarske naloge.

Teoretični del je možno opraviti tudi z dvema kolokvijema.