Zgodovina javne uprave

789 Zgodovina javne uprave

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezno izbirni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Iztok Rakar

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:

 • spoznati zgodovino preučevanja javne uprave,
 • spoznati in razlikovati vrste upravljanja v različnih fazah razvoja držav,
 • spoznati razvoj uprave na Slovenskem.

Kompetence:

 • razumevanje teorije in prakse razvoja javne uprave
 • sposobnost povezovanja pridobljenih interdisciplinarnih znanj,
 • sposobnost prepoznati in analizirati problem na področju razvoja javne uprave,
 • sposobnost razložiti in strokovno argumentirati primere in dogajanja na področju razvoja javne uprave,
 • sposobnost spremljanja razvoja prakse v luči zgodovinskih izkušenj.

2. Vsebina predmeta

 • zgodovina preučevanja javne uprave (razvoj, pomen, uporabnost)
 • raziskovanje zgodovine javne uprave (metode in problemi)
 • uprava v preddržavnih oblikah skupnosti
 • razvoj civilizacij in pravnih sistemov
 • uprava Rimskega imperija
 • nastanek in razvoj  države in lokalne samouprave
 • razvoj nalog, struktur in delovanja javne uprave
 • razvoj razmerij med javno upravo in javnostjo
 • razvoj uslužbenskih razmerij
 • zgodovina javne uprave v izbranih tujih državah
 • zgodovina slovenske javne uprave
 • javna uprava v obdobjih kriz

  3. Temeljna literatura in viri

  • Raadschelders, J. C. N. (1998). Handbook of Administrative History. New Brunswick, London: Transaction Publishers.
  • Braund, D. (1988). Administration Of The Roman Empire: 241 BC-AD 193. University of Exeter Press.
  • Vilfan, S. (2007). Uvod v pravno zgodovino (ponatis 2. izd.). Ljubljana: Uradni list RS.
  • Pečarič, M. (2011). Osnove javne uprave. Ljubljana: Študentska založba.
  • Peters, B.G., Pierre, J. (2014). The SAGE Handbook of Public Administration (2nd Ed.). SAGE.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študent spozna in razume osnovne razloge za nastanek in razvoj javne uprave. Pozna in razume temeljne trende razvoja javne uprave na Slovenskem in primerjalno.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanja
  • vaje
  • e-učenje
  • študija primera
  • debata

  6. Načini ocenjevanja

  • Pisni in/ali ustni izpit (70 %)
  • Aktivna udeležba na vajah (30 %)