Vodenje ljudi

664 Vodenje ljudi

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Janez Stare

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • razčleni razlike med vodenjem in menedžmentom
 • razlikuje med teorijami, pristopi in modeli vodenja ljudi
 • ovrednoti vpliv vodje na zaposlene
 • utemelji odgovornosti in pristojnosti vodje
 • poišče podrobnosti in razlike vodenja v javnem in zasebnem sektorju.

Kompetence:

 • sposobnost analitične presoje razvoja področja vodenja
 • sposobnost razumevanja vodenja kot upravljanja socialnih situacij,
 • razumevanje moči vodje
 • razumevanje vpliva vodje na delovno situacijo
 • razumevanje osnovnih značilnosti vodenja v javni upravi.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev vodenja
 • Vodenje in menedžment
 • Vodenje ljudi in upravljanje socialnih situacij
 • Teorije vodenja
 • Sodobni pristopi vodenja
 • Vloga vodje
 • Vodja in moč
 • Vodja in motivacija za vodenje
 • Vpliv vodje na oblikovanje organizacijske kulture
 • Vpliv vodje na oblikovanje organizacijske klime
 • Vrednote in etičnost vodenja
 • Kompetence vodijv javni upravi

3. Temeljna literatura in viri

 • Stare, J., Seljak. J.:  Vodenje ljudi v upravi: Povezanost osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja. Fakulteta za upravo, Ljubljana, 2013.
 • Harvard Business Review: HBR's 10 Must Reads on Leadership. Harvard Business Review Press, Boston, Massachusetts, 2011.
 • Northouse, Peter, G.: Leadership theory and practice. Sage Publications, Thousand Oaks, 2003.
 • Hilgenstock, Ralf, Jirmann, Renate, Mitarbeiterfuehrung in der oeffentlichen  Verwaltung. Gabler, Wiesbaden, 2001.
 • Sadler, Philip, Leadership. MBA Maserclass, Kogan Page, London, 2003.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pozna opredelitve in vsebino vodenja ter zakonitosti razvoja področja. Razume pomen in vlogo vodij, njihov vpliv na delovno situacijo in oblikovanje primernega delovnega okolja ter vidike uspešnega vodenja.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanje
 • vaje
 • seminarsko delo
 • (skupinska) predstavitev
 • študija primera
 • problemsko učenje
 • e-učenje
 • individualne konzultacije

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit in/ali ustni izpit, ki se lahko opravi z dvema kolokvijema (pogoj: pozitivna ocena izpita / obeh kolokvijev) (60 %)
 • Aktivno sodelovanje (samostojno in/ali skupinsko delo, e-učenje, test, esej), seminarsko delo (seminarska naloga, projektno delo, zagovor seminarskega dela) (40 %)

Pri oblikovanju ocene predmeta se upoštevajo rezultati tistih delnih obveznosti, ki jih študent pridobil do roka za katerega je razpisana časovna obveznost (pisni ali ustni izpit).