Ustavno pravo

644 Ustavno pravo

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 1. letnik
 • 8 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 60
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 30
 • Samostojno delo: 120
 • Nosilec: dr. Verica Trstenjak

 

1. Cilji in kompetence

Cilji:
Študent:

 • razume izvor in razvoj ter predmet ustavnega prava;
 • zna opredeliti najpomembnejše in najznačilnejše ustavne ureditve v svetu;
 • spozna ustavo Republike Slovenije in druge vire ustavnega prava;
 • pridobi temeljno znanje o pravni ureditvi Evropske unije;
 • zna identificirati temeljne aktualne dileme o spremembah in dopolnitvah  ustave. 

Kompetence:

 • poznavanje in razumevanje izvora in razvoja ustavnega prava; 
 • sposobnost razvojne in primerjalne umestitve Ustave Republike Slovenije;
 • zmožnost  konceptualne in sistemske presoje Ustave Republike  Slovenije;
 • prepoznavanje prevladujočih smeri v razvoju sodobnih ustav;
 • razumevanje procesa konstitucionalizacije Evropske unije;
 • sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi in pri nadaljevanju  študija.

2. Vsebina predmeta

 • Izvor in razvoj ustavnosti na Slovenskem;
 • Ustava Republike Slovenije kot samostojne in neodvisne  države;
 • Republika Slovenija po splošnih ustavnih določbah;
 • Ustavna ureditev človekovih pravic in temeljnih svoboščin: 
 • Državna ureditev: sestava, volitve in funkcije državnega zbora;
 • Sestava, volitve in pristojnosti državnega sveta;
 • Predsednik republike;
 • Oblikovanje, delovanje in funkcije vlade;   
 • Ustavni temelji lokalne samouprave;
 • Sodstvo in državno tožilstvo;
 • Ustavno sodišče;
 • Republika Slovenija kot članica Evropske Unije. 

3. Temeljna literatura in viri

 • Grad, F., Kaučič, I., Zagorc, S. (2018). Ustavno pravo (2., spremenjena ter dopolnjena izd.). Ljubljana: Pravna fakulteta (izbrana poglavja).
 • Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/1991.
 • Izbrane odločbe in sklepi Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

4. Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi splošno teoretično in pozitivno pravno znanje o ustavnem pravu kot temeljni pravni panogi, ki ga lahko uporabi v praksi in pri nadaljnjem  študiju.

5. Metode poučevanja in učenja

 • predavanja z aktivno udeležbo študentov;
 • seminarske naloge z obravnavo problemskih vprašanj in predstavitev rešitev;
 • konzultacije s posamezniki in skupinami.

6. Načini ocenjevanja

 • Pisni ali ustni izpiti (70 %)
 • Test (30 %)