Upravljavska ekonomika v javnih in nepridobitnih organizacijah

791 Upravljavska ekonomika v javnih in nepridobitnih organizacijah

 • Študijski program in stopnja: univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
 • 3. letnik
 • 6 ECTS
 • Tip predmeta: Obvezni
 • Število ur predavanj: 45
 • Vaje: 30
 • Druge oblike študija: 15
 • Samostojno delo: 90
 • Nosilec: dr. Primož Pevcin

 

1. Cilji in kompetence

Študent:

 • Prepozna razlike v delovanju zasebnih, javnih, pridobitnih in nepridobitnih organizacij,
 • Loči zgodovinske, zakonske, politične in družbeno-ekonomske dejavnike, ki vplivajo na delovanje javnih podjetij in nepridobitnih organizacij,
 • Uporabi pridobljena znanja za potrebe evalvacije uspešnosti poslovanja podjetja oziroma nepridobitne organizacije,
 • Reši konkreten poslovni problem v izbrani organizaciji,
 • Utemelji bistvo gospodarjenja in načrtovanja poslovanja v organizaciji.

Kompetence:

 • razumevanje teorije in prakse delovanja podjetja kot osnovnega mikroekonomskega oz. poslovnega sistema,
 • sposobnost poznavanja upravljavske oz. poslovne ekonomike in njenih temeljnih zakonitosti,
 • razumevanje mikroekonomskih tehnik za načrtovanje, organiziranje in financiranje delovanja podjetij ter neprofitnih organizacij,
 • sposobnost razložiti in strokovno argumentirati primere in dogajanja na področju poslovnih ved v povezavi z delovanjem javnih in nepridobitnih organizacij,
 • sposobnost oblikovanja predlogov za reševanje problemov v javnih podjetjih in nepridobitnih organizacijah.

2. Vsebina predmeta

 • Opredelitev in instrumentarij upravljavske (menedžerske) ekonomike
 • Opredelitev javnih podjetij in nepridobitnih organizacij
 • Posebnosti upravljavske in poslovne ekonomike v javnem in nepridobitnem sektorju
 • Produkcija, stroški in poslovni proces v organizacijah ter teorija fime
 • Povpraševanje in določanje lastne cene in prodajne cene proizvodov/storitev
 • Podjetniške finance in trošenje ter vezava sredstev
 • Lastninska razmerja in upravljanje in poslovodenje javnih in nepridobitnih organizacij
 • Analiza tržnih struktur v praksi
 • Javno-zasebna partnerstva, koncesije in gospodarske ter negospodarske javne službe
 • Družbene politike in pomen javnih podjetij in nepridobitnih organizacij – strateški okvir delovanja
 • Ugotavljanje tveganj, uspešnosti in smotrov delovanja javnih in nepridobitnih organizacij, komercializacija nepridobitnih organizacij
 • Investicijska ekonomika

3. Temeljna literatura in viri

  • Pevcin, Primož (2018). Menedžerska ekonomika v javnih in nepridobitnih organizacijah. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
  • TAYLOR, Rupert (2010). Third Sector Research. Springer, Heildelberg. Poglavja iz ekonomskih vprašanj delovanja neprofitnih organizacij, 60 str. (poglavja 2, 3, 4, 6 in 11)
  • Jones, Trefor (2004). Business economics and managerial decision making. Wiley, London. Izbrana poglavja iz teorije firme in strateškega odločanja v podjetju, 140 str.

  4. Predvideni študijski rezultati

  Študent je zmožen razumeti upravljavsko ekonomiko in finance v javnih podjetjih in nepridobitnih organizacijah, zmožen je rešiti strateško-poslovni oz. investicijski problem vezan na delovanje neke organizacije, hkrati pa pozna problematiko načrtovanja poslovanja vezanega na obstoj nepopolnih in omejenih informacij v poslovnem okolju po zaključku predmeta.

  5. Metode poučevanja in učenja

  • predavanje
  • vaje
  • študija primera
  • problemsko učenje
  • delavnice
  • e-učenje

  6. Načini ocenjevanja

  • Pisni izpit (70 %)
  • Aktivno sodelovanje, delo in poročilo (30 %)